dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1010/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: nezákonný zásah; podmínky řízení

č. 1010/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: nezákonný zásah; podmínky řízení
k § 46 odst. 1 písm. a), § 82 a § 87 odst. 3 soudního řádu správního
Pokud soud zvažoval naplnění jednotlivých znaků, kterými je definován nezákonný zásah, přičemž dospěl k závěru, že tomu tak v dané věci není, nejedná se o nedostatek podmínek řízení dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nýbrž o nesplnění definičních znaků nezákonného zásahu dle § 82 s. ř. s. Žaloba je v důsledku nesplnění podmínek § 82 s. ř. s. podle § 87 odst. 3 téhož zákona nedůvodná, nikoli neprojednatelná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2006, čj. 3 Aps 3/2005-139)
Prejudikatura: srov. č. 735/2006 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným P. proti Finančnímu úřadu pro Prahu 5 o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce se žalobou na ochranu před nezákonným zásahem domáhal, aby soud žalovanému přikázal ukončit daňovou kontrolu tak, že řádně projedná zprávu o daňové kontrole.
Městský soud v Praze žalobu odmítl. Odkázal přitom na § 82 s. ř. s., který vymezuje, co je možno považovat za nezákonný zásah. Žalobce spatřoval nezákonný zásah v ukončení daňové kontroly správcem daně, což dle názoru Městského soudu v Praze definici zákonného zásahu neodpovídá. V případě ukončení daňové kontroly nejsou kontrolovaným subjektům ukládány žádné povinnosti spočívající v konání, strpění či zdržení se něčeho. Vzhledem ke skutečnosti, že ukončení daňové kontroly nemá povahu zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s., chybí základní podmínka meritorního projednání žaloby; jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.
Žalobce (stěžovatel) napadl usnesení Městského soudu v Praze kasační stížností, v níž mimo jiné namítal nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Daňová kontrola je tvořena sérií samostatných úkonů, které mohou splňovat znaky § 82 s. ř. s. Úkonem ukončení daňové kontroly se změnila procesní i hmotněprávní pozice stěžovatele, který již nemohl uplatnit některá práva, např. podávat námitky dle § 16 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, prokazovat kontrolované skutečnosti a podávat k nim vysvětlení, vyjadřovat se ke kontrolním zjištěním. Ukončení daňové kontroly vyžaduje součinnost kontrolovaného subjektu. Ukončením daňové kontroly dochází ke kompletaci podkladů pro vyměření daně, tedy k otevření cesty pro vydání platebních výměrů. Stěžovatel nesouhlasí s restriktivním výkladem soudního řádu správního upřednostňujícím přezkum
Nahrávám...
Nahrávám...