dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1011/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: ustanovení zástupce před zahájením řízení

č. 1011/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: ustanovení zástupce před zahájením řízení
k čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 35 odst. 7 soudního řádu správního, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 79/2006 Sb.*)
Ustanovení zástupce navrhovateli podle § 35 odst. 7 s. ř. s. připadá podle okolností věci v úvahu i před podáním samotného návrhu na zahájení řízení (§ 32 s. ř. s.) navrhovatelem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, čj. 2 As 2/2006-50)
Prejudikatura: srov. č. 108/2004 Sb. NSS.
Věc: Ema P. proti České advokátní komoře o ustanovení zástupce v řízení před soudem, o kasační stížnosti navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze o neustanovení zástupce.

Navrhovatelce byl k její žádosti, podané u České advokátní komory, určen advokát, s jehož pomocí hodlala podat u soudu správní žalobu. S činností určeného advokáta, který v předběžném rozboru věci zpochybnil její procesní vyhlídky, nebyla spokojena; podala proto ústavní stížnost s návrhem, aby Ústavní soud uložil žalované České advokátní komoře, aby navrhovatelce určila náhradního advokáta. Ústavní soud však její stížnost usnesením ze dne 9. 12. 2004 odmítl s tím, že nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí k ochraně práv poskytuje soudní řád správní.
Dne 17. 1. 2005 navrhovatelka podala u Městského soudu v Praze žádost o ustanovení advokáta k podání návrhu na zahájení řízení. Městský soud navrhovatelku vyzval k doplnění tohoto podání. Navrhovatelka soudu opáčila, že její podání je žádostí o ustanovení advokáta k podání žaloby, a uvedla, že z jejího podání je dostatečně určující, kdo je žalovaným, jaký je předmět řízení a jaké jsou skutkové okolnosti. Soud navrhovatelce zaslal poučení podle § 8 odst. 5 a § 51 s. ř. s., na nějž navrhovatelka znovu odpověděla, že svoji žádost nemínila jako žalobu.
Městský soud v Praze usnesením žádost odmítl s tím, že se jedná o předčasně podaný návrh na ustanovení zástupce podle § 35 odst. 7 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení je zřejmé, že se zástupce ustanovuje v určité věci, v níž se i zkoumá, zda je ustanovení zástupce třeba k ochraně práv navrhovatele. Interpretaci, kterou městský soud v této věci vytvořil, tj. že navrhovatelka je žalobkyní a žalovaná je Česká advokátní komora, navrhovatelka nepřijala a ani na výzvu soudu své podání v tomto směru neupřesnila. Městský soud dále uvedl, že je tedy třeba vycházet z toho, že navrhovatelka s ohledem na § 32 s. ř. s. žalobu zatím nepodala a její podání je pouze předčasnou žádostí o ustanovení zástupce bez uvedení předmětu řízení.
Proti tomuto usnesení podala navrhovatelka (stěžovatelka) kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud shledal důvodnou, napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Předmětem sporu je otázka, zda je možné požádat soud o ustanovení advokáta ještě před zahájením řízení, tj. před podáním žaloby, a z toho vyplývající otázka, zda je návrh stěžovatelky předčasný.
Jedním ze základních znaků právního státu je, že rozhodování veřejné moci o právech a povinnostech soukromých osob se musí dít procedurou, ve které absentuje libovůle a která
Nahrávám...
Nahrávám...