dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1012/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; přípustnost kasační stížnosti

č. 1012/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; přípustnost kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. a), § 79 a násl. a § 102 soudního řádu správního
Vydal-li správní orgán rozhodnutí tak, jak mu uložil pravomocný rozsudek krajského soudu k žalobě proti nečinnosti, nestane se tím jeho kasační stížnost proti takovému rozsudku nepřípustnou.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15- 8. 2006, čj. 8Ans 1/2006-135)
Věc: JUDr. Zdeněk V. proti Ministerstvu vnitra o ochranu proti nečinnosti, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal mimo jiné vydání rozhodnutí, kterým by byla žalovanému uložena povinnost vydat rozhodnutí ve věci návrhů na obnovu řízení.
Městský soud rozsudkem ze dne 29. 9. 2005 uložil žalovanému, aby ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozsudku o návrzích žalobce rozhodl.
Žalovaný napadl rozsudek městského soudu kasační stížností; argumentoval, že rozsudek městského soudu je v rozporu se správním řádem a se zákonem o služebním
poměru příslušníků Policie České republiky. Současně uvedl, že i přes podání kasační stížnosti přesto - v souladu s rozsudkem - vydal rozhodnutí, kterým o návrzích rozhodl a dle § 62 odst. 1 správního řádu obnovu řízení nepovolil.
Kasační stížnost je u Nejvyššího správního soudu projednávána osmým senátem. Ten při předběžném posouzení věci zjistil, že zásadní otázku, zda kasační stížnost je v takových případech přípustná, již Nejvyšší správní soud řešil, a to usnesením ze dne 16. 8. 2005, čj. 5 Ans 1/2005-54 (dostupný na www.nssoud.cz).
Vyslovil zde názor, že jestliže správní orgán poté, co podá kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, které mu ukládá vydat rozhodnutí, takové rozhodnutí vydá, odpadá předmět kasační stížnosti, a proto Nejvyšší správní soud takovou kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
Osmý senát dospěl k názoru opačnému a s potřebnou argumentací věc postoupil rozšířenému senátu s návrhem na rozhodnutí sporné právní otázky.
Rozšířený senát vyslovil, že věcnému projednání kasační stížnosti podané žalovaným správním orgánem proti pravomocnému rozsudku krajského soudu o žalobě na ochranu proti nečinnosti nebrání, jestliže žalovaný mezitím vydal rozhodnutí, jak mu bylo tímto rozsudkem uloženo; s tímto závazným právním názorem věc vrátil osmému senátu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Předmětem řízení o kasační stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu je rozhodnutí krajského soudu, nikoliv nečinnost správního orgánu (která byla předmětem řízení před krajským soudem). Tento závěr vyplývá z povahy kasační stížnosti jako nástroje přezkumu pravomocných rozhodnutí krajských soudů a je podpořen mimo jiné rozsahem stížních bodů, které může správní orgán v takovém řízení uplatnit (srov. § 103 odst. 1 s. ř. s.).
Výklad soudního řádu správního nemůže vést správní orgán k nutnosti volby: buď jednat v souladu s pravomocným rozhodnutím krajského soudu při vědomí ztráty opravného prostředku, nebo vědomě pravomocné rozhodnutí krajského soudu ignorovat za účelem udržení přípustnosti opravného
Nahrávám...
Nahrávám...