dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1013/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: postup při nepředložení správního spisu

č. 1013/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: postup při nepředložení správního spisu
k § 36 odst. 1, § 44, § 74 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Pokud správní orgán nepředloží soudu správní spisy v souladu s výzvou podle § 74 odst. 1 s. ř. s., nelze bez dalšího rozhodnutí správního orgánu zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí, ale je nezbytné správní orgán k jejich předložení opětovně vyzvat, poučit jej o následcích, které by nepředložení spisu mohlo způsobit (§ 36 odst. 1 s. ř. s.), případně uložit sankci za neuposlechnutí výzvy soudu podle § 44 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, čj. 6As 33/2006-92)
Věc: Bc. Stanislav S. proti Policii ČR, správě Jihomoravského kraje, o propuštění ze služebního poměru, o kasační stížnosti žalované.

Ředitel Policie ČR, Okresního ředitelství Uherské Hradiště, svým rozhodnutím propustil žalobce ze služebního poměru příslušníka Policie ČR.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaná zamítla.
Rozhodnutí žalované napadl žalobce žalobou. Krajský soud v Brně zrušil podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. jak rozhodnutí žalované, tak rozhodnutí vydané v I. stupni a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. V odůvodnění uvedl, že pro posouzení zákonnosti napadeného správního rozhodnutí měla zásadní význam skutečnost, že žalovaná nedostála své povinnosti předložit soudu v jím stanovené lhůtě správní spis k věci se vztahující. Žalovaná předala soudu spis až po uplynutí stanovené měsíční lhůty. Soud uvedl, že příslušnému senátu nebylo umožněno se s obsahem spisu seznámit, neboť byl doručen soudu až poté, co bylo vydáno meritorní rozhodnutí. K obsahu spisu proto soud nemohl přihlédnout ani v odůvodnění rozsudku, jelikož už byl soudem vyhlášen a je závazný.
Proti rozsudku podala žalovaná (stěžovatelka) kasační stížnost, v níž mj. poukázala na to, že nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů nemůže být způsobena tím, že stěžovatelka nepředložila včas vyžádaný správní spis. Aby se dalo správní rozhodnutí považovat za nepřezkoumatelné, muselo by se jednat o vady rozhodnutí samotného, nikoliv o nezaslání správního spisu. K získání správního spisu může soud použít pořádkových opatření, nezasláním spisu však nemůže odůvodnit rozhodnutí ve věci samé.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud především zjistil, že pokynem na č. 1. 29 bylo soudní kanceláři uloženo, aby žalovanému spolu s poučením zaslala kopii žaloby k vyjádření a výzvu k předložení správních spisů, a to ve lhůtě jednoho měsíce. V soudním spise však není tato písemnost založena v té podobě, v jaké byla odeslána účastníkům řízení. Výzva byla žalovanému podle připojené doručenky doručena dne 16. 8. 2005. Z podacího
Nahrávám...
Nahrávám...