dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1025/2007 Sb. NSS, Ceny: popis skutku zakládajícího porušení cenových předpisů

č. 1025/2007 Sb. NSS
Ceny: popis skutku zakládajícího porušení cenových předpisů
k § 11 až § 13 a § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Z § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vyplývá, že prodávající poruší cenové předpisy, jestliže nesplní své evidenční nebo informační povinnosti nebo povinnosti v označování zboží cenami podle § 11 až § 13 nebo předá cenovému orgánu nepravdivé údaje. Vzhledem k tomu, že uvedená skutková podstata zahrnuje více možných jednání kvalifikovaných jako porušení zákona, musí být v rozhodnutí o uložení sankce jednoznačně uvedeno, které jednání z uvedených možných je sankcionováno, jinak je rozhodnutí nepřezkoumatelné [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2006, čj. 6 Ca 100/2004-41)
Prejudikatura: k popisu skutku srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 626/2000.
Věc: Společnost s ručením omezeným B. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty.

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu provedlo u žalobce kontrolu dodržování zákona o cenách a navazujících předpisů, zaměřenou na dodržování pevných cen tabákových výrobků. V protokolu o kontrole ze dne 12. 11. 2003 konstatovalo, že změny pevných cen pro konečného spotřebitele u určitých značek cigaret ze 42,00 Kč na 37,50 Kč byly stanoveny výměrem Ministerstva financí č. 4/T/2003 s účinností od 1. 5. 2003. Žalobce však již v období od 18. do 30. 4. 2003 vystavil 56 faktur pro 10 zákazníků na celkem 58 638 kartonů (11 727 600 kusů) cigaret za novou cenu. Tímto postupem žalobce nedodržel § 13 odst. 2 a 4 zákona o cenách, a naplnil tak skutkovou podstatu porušení cenových předpisů ve smyslu § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu vydalo na základě výsledků cenové kontroly dne 15. 12. 2003 rozhodnutí, jímž žalobci uložilo pokutu ve výši 220 000 Kč za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách (neplnění povinnosti označování zboží cenami, určené v § 13 odst. 2 a 4 zákona o cenách, neoznačením tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele).
Ministerstvo financí rozhodnutím ze dne 24. 3. 2004 změnilo rozhodnutí správního orgánu 1. stupně tak, že ve výroku se v textu v závorce „neplnění povinnosti označování zboží cenami, určené v § 13 odst. 2 a 4 zákona o cenách, neoznačením tabákových výrobků cenou platnou pro konečného spotřebitele“ ruší text „2 a“; ostatní části výroku se potvrzují. V odůvodnění uvedlo, že ustanovení § 13 odst. 2 zákona o cenách se nevztahuje na účastníka řízení, protože značení tabákových výrobků pro konečného spotřebitele je odstavcem 4 téhož paragrafu z odstavce 2 vyňato. K povinnosti označování tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele, určené v ustanovení § 13 odst. 4 zákona o cenách, odvolací orgán s odkazem na zjištění cenové kontroly uvedl, že odvolatel tyto povinnosti nedodržel, neboť nesprávnou cenou byly označovány a prodávány uvedené druhy cigaret již od 18. 4. 2003.
Žalobce v žalobě uvedl, že neúmyslnou logistickou chybou dodal v období od 18. 4. do 30. 4. 2003 cigarety za cenu
Nahrávám...
Nahrávám...