dnes je 18.1.2019
Input:

§ 103 ZP Povinnosti zaměstnavatele

3.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.103
§ 103 ZP Povinnosti zaměstnavatele

JUDr. Anna Janáková

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4a a 363 – možnost odchýlení se od zákonné právní úpravy

  • § 32 a 36 – vstupní lékařské prohlídky a vznik pracovního poměru

  • § 94 odst. 2 – pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci

  • § 108 odst. 5 – každoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • § 238 a násl. – pracovní podmínky zaměstnankyň

  • § 244 a násl. – pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

  • § 247 – pracovnělékařské prohlídky mladistvých

  • § 308 a 309 – agenturní zaměstnávání

  • § 349 – výklad některých pojmů

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

  • § 7 odst. 4 – evidence o kontrolovaných pásmech a zaměstnancích

  • § 7 odst. 5 – zákaz kouření v kontrolovaných pásmech

  • § 8 – zákaz výkonu některých prací

 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 19 a násl. – činnosti epidemiologicky závažné

  • § 37–40 – kategorizace prací, rizikové práce a jejich evidence

  • § 82 odst. 2 písm. e) – oprávnění krajské hygienické stanice stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovištích (následné prohlídky)

  • § 92h – přestupek na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 17 a 30 - přestupky na úseku bezpečnosti práce

 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • § 55 – povinnosti zaměstnavatele vůči poskytovateli pracovnělékařských služeb, ohledně zařazování zaměstnanců k práci, ohledně žádosti o pracovnělékařskou prohlídku, ohledně mimořádných prohlídek

  • § 59 – posuzování zdravotní způsobilosti k práci

  • § 58 a 59 odst. 2 a § 98 – finanční úhrada pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem, přechodné období pro nahrazení závodní preventivní péče pracovnělékařským službami

  • § 60 – zmocnění k vydání prováděcího předpisu ohledně postupů při zajišťování pracovnělékařských prohlídek, jejich druhů, četnosti a obsahu, obsah dokumentace o pracovnělékařských službách, náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti

 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách některých druzích posudkové péče)

 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  • § 84–86 – zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

  • § 87–89 – pravidelné lékařské prohlídky

 • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

 • Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

  • § 8 – zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

  • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

   • § 17 – podmínky, za kterých smějí být fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění

Komentář
Komentář

Zakázané práce

Povinnosti stanovené zaměstnavateli tímto ustanovením směřují především přímo vůči zaměstnancům nebo některým skupinám zaměstnanců. Většinu povinností zde uvedených může zaměstnavatel aplikovat přímo, některé za využití zvláštních a prováděcích právních předpisů.

Právní předpisy zakazují výkon takových prací, u kterých je prokázáno, že ohrožují život a zdraví zaměstnanců. V právním řádu jsou tři skupiny těchto prací:

 1. Práce zakázané všem zaměstnancům. Jejich výčet a podmínky, za kterých se připouští výjimky z tohoto zákazu, stanoví § 8 zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se především o práce s chemickými látkami, které jsou karcinogenní.
 2. Práce zakázané zaměstnankyním, zaměstnankyním v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, kojením a péčí o dítě.
 3. Práce zakázané mladistvým.

Práce uvedené v posledních dvou skupinách zakazuje zejména § 238 a násl. ZP a § 244 a násl. ZP a podrobnosti stanoví vyhláška č. 180/2015 Sb.

Vedle shora uvedených obecných zákazů prací je zaměstnavatel povinen respektovat také individuální zákazy práce, např. když zaměstnankyně není podle lékařského posudku pro určité práce zdravotně způsobilá (§ 238 odst. 2 ZP).

Zdravotní způsobilost k práci

Zdravotní způsobilost k práci se posuzuje na základě zjištění zdravotního stavu zaměstnance při pracovnělékařské prohlídce a na základě znalosti požadavků, jež na něho klade práce. Pracovnělékařské prohlídky vykonávají především poskytovatelé pracovnělékařských služeb (PLS), s nimiž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Zákon o specifických zdravotních službách připouští zajištění pracovnělékařských prohlídek zaměstnavatelem u prací zařazených do kategorie jedna a nejsou-li pro jejich výkon podmínky stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy, u registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Zákon o specifických zdravotních službách dále umožňuje, aby zaměstnavatel, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zajišťoval pracovnělékařské služby svými odborně způsobilými zaměstnanci, aby smluvní poskytovatel na základě písemného ujednání se zaměstnavatelem zajišťoval některou součást pracovnělékařských služeb prostřednictvím pověřeného poskytovatele, a dále aby agentura práce mohla zajistit pracovnělékařské služby prostřednictvím poskytovatele PLS uživatele, na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele.

Závěry vyplývající z pracovnělékařské prohlídky týkající se vztahu k práci jsou obsahem lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, který vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb, u něhož byla pracovnělékařská prohlídka vykonána. Lékařský posudek musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 373/2011 Sb. a vyhláškami č. 98/2012 Sb. a č. 79/2013 Sb. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel mohou podat návrh na přezkoumání lékařského posudku, mají-li za to, že je nesprávný. Postup a lhůty ohledně přezkoumání lékařského posudku a podmínky vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku stanoví zákon č. 373/2011 Sb.

Zaměstnavatel je povinen při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci a v dalších případech stanovených zákonem č. 373/2011 Sb. a vyhláškou č. 79/2013 Sb.

Kategorie práce

Práce se zařazují do čtyř kategorií, a to podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovost pro zdraví. Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Práce v kategorii čtvrté představují nejvyšší zátěž, práce v kategorii první představují zátěž nejnižší. V zásadě práce do kategorie čtvrté a třetí zařazuje na žádost zaměstnavatele příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; práce do kategorie druhé zařazuje zaměstnavatel; práce, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.

Práce zařazené do kategorie třetí a čtvrté jsou pracemi rizikovými. Pokud tak orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne (na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední), pak i práce kategorie druhé může být prací rizikovou.

Zdravotní průkaz

Platný zdravotní průkaz je nezbytný k výkonu činností epidemiologicky závažných (např. při provozování stravovacích služeb, při výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu, výrobě kosmetických prostředků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, myostimulátorů, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb).

Zdravotní průkaz vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby jsou podle zákona č. 373/2011 Sb. zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců,

 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců za účelem posuzování jejich zdravotní způsobilosti k práci,

 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,

 • školení v poskytování první pomoci a

 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

Zaměstnavatel zajišťuje pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání za podmínek stanovených zákonem o specifických zdravotních službách u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Zaměstnavatel je povinen uzavřít s poskytovatelem pracovnělékařských služeb písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb a dále je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb vstup na pracoviště a poskytnout jim potřebné informace k hodnocení a prevenci rizik, předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení, vést dokumentaci o pracovnělékařských službách a další. Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen zejména provádět pracovnělékařské prohlídky, vydávat lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci, provádět pravidelný dohled na pracovištích a nad pracemi, informovat zaměstnance a zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci, s odborně způsobilými osobami, vést dokumentaci o poskytnutých pracovnělékařských službách zaměstnavateli, oznamovat závažné a opakující se skutečnosti negativně ovlivňující BOZP a další.

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky jsou vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci se vydává jen u prohlídek

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz