Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 103 ZP Povinnosti zaměstnavatele

10.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.103
§ 103 ZP Povinnosti zaměstnavatele

JUDr. Anna Janáková

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 4a a 363 – možnost odchýlení se od zákonné právní úpravy

  • § 94 odst. 2 – pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci

  • § 108 odst. 5 – každoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • § 238 a násl. – pracovní podmínky zaměstnankyň

  • § 244 a násl. – pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

  • § 247 – pracovnělékařské prohlídky mladistvých

  • § 349 – výklad některých pojmů

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

  • § 7 odst. 4 – evidence o kontrolovaných pásmech a zaměstnancích

  • § 7 odst. 5 – zákaz kouření v kontrolovaných pásmech

  • § 8 – zákaz výkonu některých prací

 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

  • § 19 a násl. – činnosti epidemiologicky závažné

  • § 37 - 40 – kategorizace prací, rizikové práce a jejich evidence

  • § 82 odst. 2 písm. e) – oprávnění krajské hygienické stanice stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovištích (následné prohlídky)

  • § 92 a 92h – přestupek a správní delikt na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

  • § 17 a 30 - přestupek a správní delikt na úseku bezpečnosti práce

 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášek č. 107/2013 Sb., č. 181/2015 Sb. a vyhlášky č. 240/2015 Sb.

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb.

  • § 55 – povinnosti zaměstnavatele vůči poskytovateli pracovnělékařských služeb, ohledně zařazování zaměstnanců k práci, ohledně žádosti o pracovnělékařskou prohlídku, ohledně mimořádných prohlídek

  • § 69 – posuzování zdravotní způsobilosti k práci

  • § 58 a 59 odst. 2 a § 98 – finanční úhrada pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem, přechodné období pro nahrazení závodní preventivní péče pracovnělékařským službami

  • § 60 – zmocnění k vydání prováděcího předpisu ohledně postupů při zajišťování pracovnělékařských prohlídek, jejich druhů, četnosti a obsahu, obsah dokumentace o pracovnělékařských službách, náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti

 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách některých druzích posudkové péče)

 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění

  • § 84 - 86 – zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

  • § 87 - 89 – pravidelné lékařské prohlídky

 • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

 • Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění

 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění

  • § 8 – zákaz kouření

 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

  • § 17 – podmínky, za kterých smějí být fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění

Komentář
Komentář

Zakázané práce

Povinnosti stanovené zaměstnavateli tímto ustanovením směřují především přímo vůči zaměstnancům nebo některým skupinám zaměstnanců. Většinu povinností zde uvedených může zaměstnavatel aplikovat přímo, některé za využití zvláštních a prováděcích právních předpisů.

Právní předpisy zakazují výkon takových prací, u kterých je prokázáno, že ohrožují život a zdraví zaměstnanců. V právním řádu jsou tři skupiny těchto prací:

 1. Práce zakázané všem zaměstnancům. Jejich výčet a podmínky, za kterých se připouští výjimky z tohoto zákazu, stanoví ustanovení § 8 zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se především o práce s chemickými látkami, které jsou karcinogenní.
 2. Práce zakázané zaměstnankyním, zaměstnankyním v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, kojením a péčí o dítě.
 3. Práce zakázané mladistvým.

Práce uvedené v posledních dvou skupinách zakazuje zejména ustanovení § 238 a násl. ZP a § 244 a násl. ZP a podrobnosti stanoví vyhláška č. 180/2015 Sb.

Vedle shora uvedených obecných zákazů prací je zaměstnavatel povinen respektovat také individuální zákazy práce, např. když zaměstnankyně není podle lékařského posudku pro určité práce zdravotně způsobilá (ustanovení § 238 odst. 2 ZP).

Zdravotní způsobilost k práci

Zdravotní způsobilost k práci se posuzuje na základě zjištění zdravotního stavu zaměstnance při pracovně lékařské prohlídce a na základě znalosti požadavků, jež na něho klade práce. Pracovně lékařské prohlídky vykonávají poskytovatelé pracovnělékařských služeb, s nimiž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci u prací zařazených podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie jedna a nejsou-li pro jejich výkon podmínky stanoveny jinými právními předpisy, u poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání.

Závěry vyplývající z pracovnělékařské prohlídky týkající se vztahu k práci jsou obsahem lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, který vydává poskytovatel zdravotní péče, u něhož byla pracovnělékařská prohlídka vykonána. Lékařský posudek musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 373/2011 Sb., a vyhláškami č. 98/2012 Sb. a č. 79/2013 Sb. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel mohou podat návrh na přezkoumání lékařského posudku, mají-li za to, že je nesprávný. Postup a lhůty ohledně přezkoumání lékařského posudku stanoví zákon č. 373/2011 Sb.

Zaměstnavatel je povinen při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti k práci. Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci a v dalších případech stanovených zákonem č. 373/2011 Sb. a vyhláškou č. 79/2013 Sb.

Kategorie práce

Práce se zařazují do čtyř kategorií, a to podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovost pro zdraví. Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Práce v kategorii čtvrté představují nejvyšší zátěž, práce v kategorii první představují zátěž nejnižší. V zásadě práce do kategorie čtvrté a třetí zařazuje na žádost zaměstnavatele příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; práce do kategorie druhé zařazuje zaměstnavatel; práce, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první.

Práce zařazené do kategorie třetí a čtvrté jsou pracemi rizikovými. Pokud tak orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne (na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední), pak i práce kategorie druhé může být prací rizikovou.

Zdravotní průkaz

Platný zdravotní průkaz je nezbytný k výkonu činností epidemiologicky závažných (např. při provozování stravovacích služeb, při výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu, výrobě kosmetických prostředků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, myostimulátorů, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb).

Zdravotní průkaz vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby jsou podle zákona č. 373/2011 Sb. zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců,

 • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců za účelem posuzování jejich zdravotní způsobilosti k práci,

 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,

 • školení v poskytování první pomoci a

 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

Zaměstnavatel zajišťuje pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání za podmínek stanovených zákonem o specifických zdravotních službách u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Zaměstnavatel je povinen uzavřít s poskytovatelem pracovnělékařských služeb písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb a dále je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb zejména vstup na pracoviště a poskytnout jim potřebné informace k hodnocení a prevenci rizik, předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení a další. Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen zejména informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi zaměstnanců, spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci, s odborně způsobilými osobami, vést dokumentaci o poskytnutých pracovnělékařských službách zaměstnavateli.

Pokud se jedná o práce zařazené pouze do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u registrujícího praktického lékaře zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby (zejména dohled a poradenství) musí však zajistit u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky jsou vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci se vydává jen u prohlídek vstupních, periodických a mimořádných. Na základě prohlídek výstupních a následných se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevydává.