dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1044/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: náležitosti plné moci

č. 1044/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: náležitosti plné moci
k § 35 odst. 2 a § 37 odst. 5 soudního řádu správního
Při posuzování, jestli písemná plná moc nebo ústní prohlášení účastníka o udělení plné moci (do protokolu) mají potřebné náležitosti, je třeba vzít především v úvahu, zda spolehlivě prokazují oprávnění označeného zástupce jednat za účastníka řízení. V případě, že je možné bez pochybností takové oprávnění dovodit z obsahu plné moci, popřípadě z okolností, za kterých byla písemná plná moc soudu doručena nebo za kterých bylo učiněno ústní prohlášení, nemají případné vady plné moci za řízení význam.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2005, čj. 7 As 13/2005-62)
Věc: Hermann W. (Spolková republika Německo) proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce brojil žalobou ze dne 5. 8. 2004 proti rozhodnutí žalovaného. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 20. 8. 2004 žalobce vyzval, aby doložil plnou moc k sepsání a podání žaloby a jeho zastupování před soudem ve lhůtě 15 dnů, a dále k odstranění vad v náležitostech žaloby. Zástupce žalobce kromě doplnění a upřesnění žaloby předložil soudu fotokopii plné moci ze dne 5. 8. 2004 a požádal o prodloužení lhůty k předložení originálu do konce měsíce září 2004. Fotokopie plné moci je ze dne 5. 8. 2004 a je určena k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. V podání ze dne 16. 9. 2004 předložil žalobce soudu originál plné moci ze dne 5. 8. 2004, ve které po úvodním textu: „aby mě obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doporučovaná písemnosti...“ je text: „Tuto plnou moc uděluji... jako zvláštní plnou moc k sepsání a podání žaloby a zastupování před soudem“.
Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 11. 1. 2005 žalobu odmítl s odůvodněním, že žalobce nepředložil plnou moc se všemi náležitostmi, neboť plná moc jednak neobsahovala odkaz na soudní řád správní, jednak v ní nebyla uvedena konkrétní věc, jednak posléze předložený originál plné moci neodpovídal svým textem původně zaslané kopii plné moci. Konečně soud zpochybňoval, zda předložená plná moc a kopie plné moci byla vůbec projevem vůle žalobce k sepsání a podání žaloby a jeho zastupování před soudem. Z těchto důvodů pak žaloba nesplňovala podmínky řízení, neboť na jedné straně nebyla samotným žalobcem podepsána a na druhé straně nebylo možné přihlédnout k plné moci postižené shora uvedenými vadami.
Proti uvedenému rozhodnutí krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, ve které uvedl, že podal krajskému soudu žalobu, ke které připojil toliko kopii plné moci. Usnesením krajského soudu byl pak vyzván, aby mimo jiné předložil plnou moc svého zástupce k sepsání a podání žaloby a k zastupování před soudem. Protože je státním občanem SRN a bývá často na cestách, požádal jeho zástupce podáním ze dne 9. 9. 2004 o prodloužení lhůty k doložení originálu plné moci, a to do konce měsíce září 2004. Této žádosti soud 15. 9. 2004 vyhověl. Při návštěvě stěžovatele v kanceláři zástupce došlo k podpisu nové plné moci, jelikož stěžovatel u sebe neměl originál plné moci. Text této
Nahrávám...
Nahrávám...