dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1046/2007 Sb. NSS, Služební poměr: soudní přezkum Řízení před soudem: k pojmu rozhodnutí

č. 1046/2007 Sb. NSS
Služební poměr: soudní přezkum Řízení před soudem: k pojmu rozhodnutí
k § 137 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky*)
k § 68 písm. e) a § 70 písm. f) soudního řádu správního
Soud ve správním soudnictví přezkoumá také ta rozhodnutí služebních funkcionářů, která sice nejsou výslovně uvedena ve výčtu ustanovení § 137 odst. 1 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ale jsou materiálně „rozhodnutími“ ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2005, čj. 8 As 10/2005-38)
Prejudikatura: Sbírka soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 33/1994, nález Ústavního soudu č. 70/1996 Sb. ÚS, Soudní judikatura ve věcech správních č. 929/2002-1, č. 16/2003 Sb. NSS.
Věc: Josef K. proti Ministerstvu financí - Generálnímu ředitelství cel o propuštění ze služebního poměru celníka, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 9. 1. 2004 zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí ředitele Celního ředitelství Ostrava ze dne 22. 10. 2003, o propuštění žalobce ze služebního poměru, a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutím I. stupně byl žalobce propuštěn ze služebního poměru celníka podle § 107 odst. 1 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o služebním poměru“), pro pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele a pomoc k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Žalobou ze dne 26. 2. 2004 se žalobce domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí žalovaného. Odůvodnil ji tím, že došlo k porušení § 109 odst. 1 písm. a) zákona o služebním poměru, neboť žalobce byl propuštěn ze služebního poměru v ochranné době, v daném případě v době, kdy byl uznán dočasně neschopným služby pro nemoc nebo úraz.
Městský soud v Praze žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle § 70 písm. f) s. ř. s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon, podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle soudního řádu správního nebo podle zvláštního zákona vyloučeno. Ustanovení § 137 odst. 1 zákona o služebním poměru umožňuje podat u soudu návrh na přezkoumání rozhodnutí služebního funkcionáře o propuštění ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. c) nebo d) tohoto zákona, o náhradě škody nebo bezdůvodném obohacení, které přesahují částku 5000 Kč, nebo o uložení kázeňského trestu. Citované ustanovení obsahuje pozitivní výčet rozhodnutí služebního funkcionáře, která lze k návrhu policisty přezkoumat soudem. Z uvedeného vyplývá, že jiná než vyjmenovaná rozhodnutí nelze soudem přezkoumávat. Protože žalobce byl propuštěn ze služebního poměru rozhodnutím vydaným podle § 107 odst. 1 zákona o služebním poměru, a takové rozhodnutí ve výčtu ustanovení § 137 odst. 1 zákona není obsaženo, je ve smyslu $ 70 písm. f) s. ř. s. jeho přezkoumání soudem vyloučeno a žaloba
Nahrávám...
Nahrávám...