dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1061/2007 Sb. NSS, Regulace reklamy: reklama na poskytování pohřebních služeb

č. 1061/2007 Sb. NSS
Regulace reklamy: reklama na poskytování pohřebních služeb
k § 6a odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. (v textu též „zákon o regulaci reklamy“)
k čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
Výčet povolených údajů v § 6a odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je taxativní. To znamená, že není-li uvedena cena služby, která je předmětem reklamního textu, mezi povolenými údaji, jedná se o údaj nepovolený. Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost garantované v čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod není právem absolutním a může být zákonem omezeno. Důležitý veřejný zájem na zachování etických pravidel při nabízení a poskytování služeb v oboru pohřebnictví dovoluje zákonodárci příslušným právním předpisem omezit, resp. vymezit způsoby prezentace těchto služeb tak, aby nebyly v rozporu s dobrými mravy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2006, čj. 2 As 40/2006-71)
Věc: Společnost s ručením omezeným E. proti Magistrátu hlavního města Prahy o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Magistrát hlavního města Prahy dne 20. 2. 2004 uložil žalobci pokutu ve výši 30 000 Kč za porušení ustanovení § 6a odst. 1 zákona o regulaci reklamy, kterého se žalobce dopustil tím, že šířil reklamu pohřebních služeb v časopise A. a v telefonním seznamu Z., aniž dodržel povolené náležitosti reklamy na činnost v pohřebnictví, upravené tímto ustanovením.
Žalobce napadl toto rozhodnutí žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud žalobu zamítl, protože dospěl k závěru, že žalobce uvedením nepovoleného údaje o cenách svých služeb jak v případě reklamy v Z., tak i uveřejněním článku v časopise A. porušil ustanovení § 6a zákona o regulaci reklamy.
Proti zamítavému rozhodnutí městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž zejména namítal nesprávné posouzení právní otázky [ § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Konkrétně uváděl, že pokuta mu byla uložena v rozporu se zákonem o regulaci reklamy, protože žalobou napadeným rozhodnutím byl zkrácen na svých právech zaručených Ústavou a příslušnými zákony České republiky, které zaručují svobodu projevu, svobodu podnikání, hospodářskou soutěž a rovnost účastníků této soutěže. Článek v časopise A. stěžovatel považoval za osvětovou činnost, nikoli za reklamu, text uveřejněný v Z. pak za inzerci, která koresponduje podle obchodních zvyklostí s obsahem textů ostatních podnikatelských subjektů v daném oboru.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti odkazoval na své vyjádření k žalobě. V tomto vyjádření uváděl, že podle ustanovení § 6a odst. 1 zákona o regulaci reklamy může reklama v oblasti poskytování pohřebních služeb, provádění balzamace a konzervace, provozování krematoria a provozování veřejného pohřebiště obsahovat pouze „název obchodní firmy nebo jméno, příjmení nebo název provozovatele činností v
Nahrávám...
Nahrávám...