dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1068/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

č. 1068/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
k § 73 odst. 2 a § 107 soudního řádu správního
k § 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákonů č. 210/1990 Sb. a č. 548/1991 Sb.
Posudek zdravotnického zařízení o způsobilosti k práci (§ 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), vydaný v rámci výkonu péče o zdraví, jenž na základě posouzení zdravotního stavu vysloví, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, neznamená svými účinky nenahraditelnou újmu, kterou vyžaduje § 73 odst. 2 s. ř. s. (ve spojení s § 107 s. ř. s.) jako jednu z podmínek pro možnost soudu přiznat kasační stížnosti odkladný účinek.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2006, čj. 6 Ads 76/2006-90)
Věc: Jiří S. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o uznání zdravotní způsobilosti pro výkon povolání, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 10. 3. 2004 vydal závodní lékař posudek, podle kterého byl žalobce dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý práce směnového předáka a zámečníka v dole. Odvolání proti tomuto posudku žalovaný dne 24. 5. 2004 zamítl.
Krajský soud žalobu proti odvolání rovněž zamítl.
Žalobce (stěžovatel) podal kasační stížnost, pro niž taktéž navrhl přiznání odkladného účinku, a to z důvodu možnosti vzniku nenahraditelné újmy způsobené rozhodnutím. Nenahraditelnou újmu spatřoval v podobě výpovědi z pracovního poměru a ztráty zaměstnání, které by již nemusel získat ani v případě vyhovění kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Nejvyšší správní soud proto jako stěžejní podmínku, jejíž naplnění by vedlo ke zkoumání podmínek zbývajících, musel posoudit, zda z posudku lékaře Karvinské hornické nemocnice potvrzeného žalovaným plynou takové právní následky, jež znamenají pro stěžovatele nenahraditelnou újmu. Přitom nutno zdůraznit, že pravidlem, které soudní řád správní jednoznačně stanoví, je, že kasační stížnost jako opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu nemá odkladný účinek. Přiznání odkladného účinku tedy zákon chápe jako opatření zcela mimořádné, a to pro situace, jež zákonodárce vyjádřil slovy o vzniku nenahraditelné újmy (nejedná se přitom pouze o hypotetickou možnost vzniku újmy, nýbrž o následek, jenž
Nahrávám...
Nahrávám...