dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1075/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: nedostatek podmínek řízení

č. 1075/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: nedostatek podmínek řízení
Územní samospráva: vystupování obce v soukromoprávních vztazích
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 34 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Při nakládání s vlastním majetkem a hospodaření s ním vystupuje obec jako účastník soukromoprávních vztahů, nikoli jako nositel moci veřejné (§ 34 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Usnesení zastupitelstva obce, jímž byl schválen k prodeji pozemek ve vlastnictví obce, není rozhodnutím, jímž by obec autoritativně rozhodovala o veřejných subjektivních právech fyzických a právnických osob, a nelze je tudíž napadnout žalobou ve správním soudnictví. Soud takovou žalobu odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek podmínek řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2006, čj. 3 Ans 9/2005-114)
Věc: Společnost s ručením omezeným E. proti hlavnímu městu Praha o ochranu proti nečinnosti, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce požádal žalovaného o odprodej části pozemku v katastrálním území Záběhlice. Usnesením zastupitelstva žalovaného ze dne 29. 4. 2004 však byl předmětný pozemek jako související s pozemkem schválen k prodeji jiným zájemcům.
Městský soud v Praze v dané věci podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl žalobu žalobce na ochranu proti nečinnosti žalovaného. V odůvodnění dospěl k závěru, že žalobnímu návrhu žalobce nelze vyhovět. Domáhá se totiž kladného rozhodnutí žalovaného, jímž prodal předmětný pozemek žalobci, a to odkazem na „řízení“, které nemá oporu v zákoně. Vlastníkem pozemku je žalovaný jako obec. Ten disponuje se svým majetkem zcela samostatně a o své vůli v soukromoprávních vztazích, v nichž má rovné postavení jako jiné subjekty, které mohou být potencionálními prodejci či nabyvateli vlastnického práva k pozemku. V tomto svém postavení se obec řídí ustanoveními občanského zákoníku a jeli touto obcí žalovaný, pak je při dispozici se svým majetkem nadto vázán zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Podle ustanovení § 34 odst. 1 tohoto zákona nakládá žalovaný s vlastním majetkem a hospodaří s ním za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním předpisem podle vlastního rozpočtu. Není proto možné, aby soud nařídil prodej pozemku z majetku obce určitému zájemci, byť by mu pro odkup svědčil jakýkoli důvod. Žalobce nemá právní nárok na odkoupení pozemku z vlastnictví obce, neboť v těchto
Nahrávám...
Nahrávám...