dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1079/2007 Sb. NSS, Daňové řízení: zkoumání důvodu obnovy řízení

č. 1079/2007 Sb. NSS
Daňové řízení: zkoumání důvodu obnovy řízení
Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
k § 54 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Spatřuje-li žalobce důvod pro povolení obnovy řízení v tom, že rozhodnutí bylo vydáno na základě podvrženého nebo zfalšovaného úředního záznamu [ § 54 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků], musí se soud zabývat otázkou, zda vůbec a případně jakým způsobem může použití takového záznamu změnit důkazní situaci v dané věci; jinak je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2005, čj. 1 Afs 103/2004-62)
Věc: Společnost s ručením omezeným S. proti Finančnímu ředitelství v Brně o obnovu řízení, o kasační stížnosti žalovaného.

Finanční úřad Brno I rozhodnutím ze dne 1. 8. 2001 zamítl žalobcovu žádost o obnovu řízení ve věci dodatečného vyměření daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1996, vydaného Finančním úřadem Brno IV dne 22. 2. 1999.
Finanční ředitelství v Brně rozhodnutím ze dne 18. 6. 2002 odvolání žalobce zamítlo.
Žalobce v žalobě, jíž se domáhal zrušení obou rozhodnutí finančních orgánů, tvrdil, že v dané věci byl dán důvod pro obnovu řízení dle § 54 odst. 1 písm. b) daňového řádu, neboť rozhodnutí bylo učiněno na základě podvrženého a zfalšovaného dokladu, kterým je úřední záznam správce daně z 1. 10. 1998 o provedeném místním šetření - prohlídce plynových kotelen a výměníkových stanic. Protože žalovaný dospěl nezákonným způsobem k závěrům uvedeným v dodatečných platebních výměrech, jsou i tyto výměry nezákonné.
Krajský soud rozsudkem ze dne 15. 6. 2004 rozhodnutí finančního ředitelství zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění svého rozsudku uvedl, že zodpovězení otázky, zda citovaný úřední záznam byl použit v rozhodovací činnosti v souvislosti s vydáním dodatečného platebního výměru, je podstatné rovněž pro zodpovězení otázky, zda byl dán důvod pro obnovu řízení či nikoliv. Jestliže však žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že správce daně I. stupně nevyužil úředního záznamu k důkazu, pak se jedná o případ, kdy skutkový stav, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve správním spisu podle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
Žalovaný napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž poukázal na to, že je nesprávný závěr soudu vztahující se k rozsahu přezkoumání rozhodnutí, pokud žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí správce daně prvního stupně, kterým nebyla povolena obnova řízení ve smyslu § 54 daňového řádu. V takovém případě se totiž žalovaný může pohybovat v mezích, které mu § 54 a § 55 daňového řádu umožňuje. Soud však vzal nesprávně za základ pro svůj závěr zprávu o daňové kontrole a z ní dovozoval rozpor stavu skutkového a příslušného správního spisu a z něho dovodil vady řízení, pro které rozhodnutí zrušil. Krajský soud se vůbec nezabýval správností postupu žalovaného v případě přezkoumání rozhodnutí o nepovolení obnovy
Nahrávám...
Nahrávám...