dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1086/2007 Sb. NSS, Advokacie: kárné provinění

č. 1086/2007 Sb. NSS
Advokacie: kárné provinění
Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
k § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a č. 284/2004 Sb.
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
I. Hodnocení jednání advokáta jako kárného provinění (§ 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii) v kárném řízení před orgány České advokátní komory musí vycházet z jednotlivých, konkrétně vymezených skutků, jimiž došlo k zaviněnému porušení povinností stanovených advokátovi zákonem o advokacii, zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.
II. Obecný závěr o prokázání značné části vyúčtovaných činností advokáta jako úkonů, které advokátní tarif nezná, bez uvedení toho, jaké úkony pojaly orgány České advokátní komory do svého úsudku o nesprávném vyúčtování, a dále konstatování chyb v sepisu smlouvy bez vyhodnocení významu a míry závažnosti chybných či neprofesionálních jednání advokáta v rámci poskytované služby, je důvodem pro zrušení rozhodnutí o kárné odpovědnosti advokáta pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2005, čj. 9 Ca 64/2004-48)
Prejudikatura: ke kárnému provinční advokáta srov. č. 63/1998 Sb. ÚS, č. 21/2002 Sb. ÚS, Soudní judikatura ve věcech správních č. 602/2000, č. 840/2001 a č. 974/2002, č. 350/2004 Sb. NSS, č. 530/2005 Sb. NSS a č. 902/2006 Sb. NSS.
Věc: JUDr. Jaroslav S. proti České advokátní komoře o uložení kárného opatření.

Kárný senát České advokátní komory vedl na základě stížnosti klientů žalobce - manželů Bedřišky a Vojtěcha K. - kárné řízení. Stížnost brojila proti tomu, že žalobce vypracoval pro klienty darovací smlouvu, kterou uzavřela dárkyně Jarmila L. a obdarovaná Bedřiška K.; v této smlouvě žalobce uvedl nesprávně rodné příjmení obdarované jako L. (a nikoliv M.), dále pochybil v údajích o předmětu této smlouvy (bytové jednotce) v čísle popisném a konečně ve smlouvě učinil gramatické chyby. Žalobce vadně sepsal i další darovací smlouvu, uzavřenou mezi dárkyní Jarmilou L. a obdarovaným Josefem V. dne 8. 9. 2000, v níž jako předmět daru neoznačil finanční částku představující vklad na vkladní knížce, nýbrž vkladní knížku samu. Žalobce u obou smluv rovněž nesprávně vyúčtoval odměnu podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), tím, že mezi úkony právní služby zahrnul i takové, které advokátní tarif nezná; žalobce účtoval za tyto úkony: převzetí věci, vyhotovení darovací smlouvy, účast při podpisu smlouvy, vyhotovení návrhu na vklad práva podle darovací smlouvy do katastru nemovitostí, jednání na katastrálním úřadu.
Kárná žaloba vinila žalobce z porušení § 16 odst. 1 a § 22 odst. 2 zákona o advokacii, a § 1 odst. 1 advokátního tarifu ve spojení s článkem 4 odst. 1 usnesení č. 1/1997 představenstva České advokátní komory ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších změn (dále jen „pravidla profesionální etiky“). Kárného provinění se měl žalobce dopustit tím, že nevyhotovil
Nahrávám...
Nahrávám...