dnes je 21.7.2019
Input:

§ 112 ZP Zaručená mzda

18.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.112
§ 112 ZP Zaručená mzda

Ing. Ivan Tomší

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 109 – mzda a plat

    • § 111 – minimální mzda

    • § 123 – zařazování prací do platových tříd

  • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Komentář
Komentář

V ustanovení § 112 ZP o zaručené mzdě se zdůrazňuje právo zaměstnance na všechna mzdová a platová plnění podle zákoníku práce a podle předpisů vydaných k jeho provedení a dále na veškerou mzdu nebo plat podle podmínek sjednaných mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo jejich zástupci, nebo které zaměstnavatel stanovil ve vnitřním předpisu nebo určil ve mzdovém či platovém výměru.

Splní-li zaměstnanec podmínky pro vznik práva na mzdu nebo plat, musí být toto právo uspokojeno. Nelze tedy podmínky po započetí práce, pro kterou byla mzda nebo plat sjednány, stanoveny nebo určeny, dodatečně zpochybňovat nebo je uspokojovat pouze částečně. Od tohoto ustanovení není možno se vzhledem k jeho povaze odchýlit.

Zaručená mzda není kategorií, kterou by měl zaměstnavatel zavádět ve své mzdové nebo platové praxi; musí si pouze uvědomit, že splní-li zaměstnanec podmínky pro poskytnutí mzdy nebo platu, musí mu být tato mzda nebo plat podle daných podmínek poskytnuty.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nástrojem zvýšené ochrany zaměstnanců proti poskytování mezd nebo platů nepřiměřeně nízkých jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy. V podnikatelské sféře se nejnižší úrovně zaručené mzdy uplatní u těch zaměstnavatelů, u nichž zaměstnanci nepožívají mzdové ochrany prostřednictvím kolektivního vyjednávání. U zaměstnavatelů, u nichž je mzda sjednána v kolektivní smlouvě, se nejnižší úrovně zaručené mzdy neuplatní. Bez výjimky se uplatní nejnižší úrovně zaručené mzdy ve sféře veřejných služeb a správy, ve které přísluší zaměstnancům za vykonanou práci plat.

Mzda nebo plat u uvedených zaměstnavatelů nesmí být nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy. Stanovují se jimi hranice nejnižšího přijatelného výdělku, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, kterou zaměstnanec vykonává. Vychází se z předpokladu, že ochrana zajišťovaná pouze jedním výdělkovým minimem (minimální mzdou) vede ve svém důsledku k nivelizaci příjmů zaměstnanců bez ohledu na hodnotu jejich práce.

Valorizační podmínky pro sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy a pravidla pro stanovení nižších sazeb podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance jsou stanoveny stejné jako pro minimální mzdu. Zákoník práce předpokládá, že sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy budou vyhlašovány zpravidla na následující kalendářní rok s ohledem na vývoj mezd a spotřebitelských cen. Diferenciace sazeb nejnižších úrovní zaručené mzdy je omezena podmínkou nejmenšího přijatelného poměru mezi nejvyšší a nejnižší sazbou 2:1 (sazbou stanovenou v 8. skupině prací ku sazbě stanovené pro 1. skupinu prací) a tím, že nejnižší částka nesmí být nižší než minimální mzda.

Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy činí podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 233/2015 Sb., pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin:

Skupina prací     Nejnižší úroveň zaručené mzdy   
v Kč za hodinu    v Kč za měsíc   
1.    58,70   9 900  
2.    64,80   10 900  
3.    71,60   12 100  
4.    79,00   13 300  
5.    87,20   14 700  
6.    96,30   16 200  
7.    106,30   17 900  
8.    117,40   19 800  

Pro skupinu zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, jsou podle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny nižší sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy:

Skupina prací     Nejnižší úroveň zaručené mzdy   
v Kč za hodinu    v Kč za měsíc   
1.    55,10   9 300  
2.    60,90   10 300  
3.    67,20   11 300  
4.    74,20   12 500  
5.    81,90   13 800  
6.    90,50   15 300  
7.    99,90   16 800  
8.    110,30   18 600  

Důvodem pro takto snížené sazby je stejně jako u snížených sazeb minimální mzdy podpora pracovního uplatnění zaměstnanců s možným omezením pracovního uplatnění.

Ustanovení § 5 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o zvýšení sazeb minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení stanovené týdenní pracovní doby se vztahuje na sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy stejně jako na sazby minimální mzdy.

V následující tabulce jsou uvedeny sazby pro jednotlivé typy zkrácené stanovené týdenní pracovní doby (37,5 hodiny v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu, 38,75 hodiny v dvousměnném pracovním režimu).

Týdenní pracovní doba
(v hodinách 
 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč/hod. (zaokrouhleno na 10 haléřů)   
1. skupina prací       
40    58,70  
38,75    60,60  
37,5    62,60  
2. skupina prací     
40    64,80  
38,75    66,90  
37,5    69,10  
3. skupina prací     
40    71,60  
38,75    73,90  
37,5    76,40  
4. skupina prací     
40    79,00  
38,75    81,60  
37,5    84,30  
5. skupina prací     
40    87,20  
38,75    90,00  
37,5    93,00  
6. skupina prací     
40    96,30  
38,75    99,40  
37,5    102,70  
7. skupina prací     
40    106,30  
38,75    109,70  
37,5    113,40  
8. skupina prací     
40    117,40  
38,75    121,20  
37,5    125,20  

Rozdělení prací do skupin

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zařadí se do příslušné skupiny prací podle svého