dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1130/2007 Sb. NSS, Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; výkon zaměstnání

č. 1130/2007 Sb. NSS
Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; výkon zaměstnání
Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek
k § 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákonů č. 308/1993 Sb. a č. 118/1995 Sb.*)
k § 30 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 271/2001 Sb. a č. 453/2003 Sb.
Za zaměstnání v rozsahu stanoveném v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve smyslu věty druhé § 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, je třeba po 31.12. 2003 považovat výdělečnou činnost v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění, činnost osoby samostatně výdělečně činné, která se za takovou považuje pro účely důchodového pojištění, a činnost vykonávanou v zahraničí za účelem dosažení příjmu. Výkon takového zaměstnání zakládá i po 31.12. 2003 u poživatelů rodičovského příspěvku možnost výběru rozhodného období pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, pokud o to žádají.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2006, čj. 4 Ads 41/2006-64)
Prejudikatura: srov. nález Ústavního soudu č. 14/2000 Sb. ÚS.
Věc: JUDr. Jana Č. proti České správě sociálního zabezpečení o peněžitou pomoc v mateřství, o kasační stížnosti žalované.

Žalobkyně dne 7. 1. 2005 požádala Okresní správu sociálního zabezpečení ve Svitavách mimo jiné o to, aby při výpočtu peněžité pomoci v mateřství postupovala při zjišťování rozhodného období podle § 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb., tedy aby nepřihlížela k době jejího zaměstnání a k příjmu, kterého dosáhla po dobu požívání rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., kdy v období od 2. 6. 2003 do 31. 10. 2004 byla zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek.
Okresní správa sociálního zabezpečení svým rozhodnutím ze dne 21. 2. 2005 přiznala žalobkyni peněžitou pomoc v mateřství na dobu od 11. 1. 2005 do 25. 7. 2005 ve výši 69 % denního vyměřovacího základu (62 Kč na kalendářní den). Za rozhodné období přitom považovala období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004. K požadavku žalobkyně na zjištění jiného rozhodného období uvedla, že § 18 odst. 7 věty druhé zákona č. 54/1956 Sb. nelze použít, neboť toto ustanovení se vztahuje pouze na dobu do 31. 12. 2003. Od 1. 1. 2004 byl rozsah výkonu zaměstnání pro nárok pro poskytování rodičovského příspěvku ze zákona č. 117/1995 Sb. vypuštěn a poživatel rodičovského příspěvku může pracovat bez omezení.
Toto rozhodnutí správního orgánu I. stupně napadla žalobkyně odvoláním, které však žalovaná svým rozhodnutím ze dne 22. 4. 2005 zamítla. Zákonem č. 453/2003 Sb. byl § 30 zákona č. 117/1995 Sb. nahrazen novým zněním, které již neomezuje rozsah příjmů rodiče, poživatele rodičovského příspěvku, což podle žalované znamená, že ustanovení § 18 odst. 7 větu druhou zákona č. 54/1956 Sb. lze vztáhnout pouze na období, kdy výkon zaměstnání rodiče v rozsahu stanoveném v zákoně č. 117/1995 Sb. byl při pobírání rodičovského příspěvku omezen, tedy na období před 1. 1. 2004.
Proti tomuto rozhodnutí žalované podala žalobkyně žalobu, ve které mimo jiné namítala, že je
Nahrávám...
Nahrávám...