dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1142/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: podání v elektronické formě; k pojmu „originál“ podání

č. 1142/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: podání v elektronické formě; k pojmu „originál“ podání
k § 37 odst. 2 soudního řádu správního
Bylo-li podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, učiněno elektronicky bez elektronického podpisu, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží (§ 37 odst. 2 s. ř. s.). Pojem „originál“ v sobě zahrnuje nejen původní vyhotovení v listinné podobě, nýbrž i původní vyhotovení elektronického podání s elektronickým podpisem splňujícím požadavky zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2007, čj. 2 Afs 81/2006-77)
Věc: Akciová společnost B. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 7. 10. 2004 zamítl odvolání žalobce proti dodatečnému platebnímu výměru vydanému dne 19. 11. 2002 Finančním úřadem pro Prahu 8 na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2001.
Proti tomuto rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, kterou podal prostřednictvím svého zástupce dne 6. 12. 2004 v elektronické podobě. Soud ještě týž den zaslal zástupci žalobce elektronickou formou upozornění, že jeho podání bylo přijato bez elektronického podpisu s tím, že elektronicky podepsaná podání musí mít připojený kvalifikovaný certifikát. Na toto upozornění reagoval zástupce žalobce sdělením elektronickou formou dne 7. 12. 2004, ve kterém uvedl, že prověřil podání a zjistil, že obsahuje zaručený elektronický podpis. Dne 8. 12. 2004 soud opět upozornil žalobce, že jeho elektronický podpis nebyl přiložen. Dne 9. 12. 2004 zástupce žalobce zopakoval podání a opět upozorňoval, že toto i původní podání je opatřeno elektronickým podpisem. Ve vzájemné spolupráci se zástupcem žalobce byl následně tento problém vyřešen a ještě týž den, tj. 9. 12. 2004, soud zaslal potvrzení podání s elektronickým podpisem.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 10. 2005 žalobu odmítl.
Žalobce (stěžovatel) výše uvedené rozhodnutí Městského soudu v Praze napadl kasační stížností, ve které zejména namítá, že mu bylo odepřeno právo domáhat se spravedlnosti. Jeho elektronicky podaná žaloba ze dne 6. 12. 2004 byla řádně podepsána, tj. byl připojen řádný elektronický podpis. Na důkaz přiložil tiskový výstup datové zprávy, ze které je patrno, že součástí datové zprávy byl řádný elektronický podpis. Naříkané usnesení je podle stěžovatele založeno na nesprávném posouzení právní otázky, a proto je nezákonné. Soud vyložil § 37 odst. 2 s. ř. s. způsobem, který přináší zásadní rozdíl mezi písemné a elektronické podání. Podle názoru soudu písemné podání nemusí obsahovat podpis oprávněné osoby a soud je povinen vyzvat účastníka řízení, aby v přiměřené lhůtě vadu podání odstranil. U elektronického podání naopak dovozuje, že žaloba podaná v elektronické podobě bez elektronického podpisu je podáním, kterým nelze disponovat řízením nebo jeho předmětem. Stěžovatel namítá, že smyslem prekluzivní lhůty pro podání správní žaloby je přimět žalobce, aby vznesl všechny žalobní
Nahrávám...
Nahrávám...