dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1148/2007 Sb. NSS, Daňové řízení: poměr odvolání a žádosti o sdělení důvodu rozdílu mezi přiznanou a vyměřenou daní

č. 1148/2007 Sb. NSS
Daňové řízení: poměr odvolání a žádosti o sdělení důvodu rozdílu mezi přiznanou a vyměřenou daní
k § 32 odst. 9 a 10 a § 48 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř“)
k § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
I. Podání daňového subjektu obsahující jednak odvolání proti platebnímu výměru dle S 48 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a jednak žádost o sdělení důvodů rozdílu podle § 32 odst. 9 téhož zákona, musí být posouzeno jako žádost o sdělení důvodů podle citovaného ustanovení.
II. Správce daně je povinen v takovém případě sdělit daňovému subjektu důvody, které vedly k vydání platebního výměru, a zároveň daňový subjekt poučit o možnosti podat proti platebnímu výměru odvolání v dodatečné lhůtě (§32 odst. 10 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Pokud tak správce daně nepostupuje a rozhodne přímo o odvolání proti platebnímu výměru, jedná se o podstatné porušení procesních předpisů, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí ve smyslu § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 11. 2005, čj. 15 Ca 187/2003-30)
Věc: Josef K. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů.

Finanční úřad v Libochovicích vyměřil platebním výměrem ze dne 12. 8. 2002 žalobci daň z příjmů za rok 2001. Žalobce v podání ze dne 26. 9. 2002 nazvaném jako „odvolání“ uvedl, že se v zákonné lhůtě proti platebnímu výměru odvolává a zároveň žádá o sdělení důvodů rozdílu mezi daní přiznanou v daňovém přiznání a vyměřenou v platebním výměru. Žalobce dále uvedl, že své odvolání doplní dle skutečností, které mu správce daně sdělí na základě této žádosti.
Žalovaný podání posoudil jako odvolání a rozhodnutím ze dne 2. 6. 2003 jej zamítl.
Žalobce v žalobě mj. uvedl, že v podání označeném jako „odvolání“ požádal o sdělení rozdílu mezi vyměřenou a přiznanou daní dle § 32 odst. 9 daňového řádu. Na tuto žádost se mu však nedostalo žádné odpovědi. Toto pochybení je podstatnou vadou řízení, která způsobila mj. to, že lhůta pro podání odvolání dosud neskončila a stále běží. Poté, co žalobci bude vysvětlení rozdílu mezi daní přiznanou a vyměřenou ve shodě se zákonem sděleno, může teprve své odvolání doplnit o další důvody. Postupem žalovaného, který rozhodl o odvolání bez toho, aby byly žalobci sděleny důvody rozdílu, byla žalobci odňata práva bránit se proti postupu správce daně v dvouinstančním daňovém řízení.
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že žalobce byl v řízení vedeném správcem daně před vydáním platebního výměru o důvodech rozdílu dostatečně informován, proto správce daně i žalovaný považovali další sdělování důvodů za bezpředmětné.
Krajský soud napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
O stanoveném základu daně a vyměřené dani vyrozumívá správce daně daňový subjekt platebním výměrem a takto vyměřenou daň současně předepíše. Platební výměr neobsahuje odůvodnění, jak vyplývá z ustanovení § 46 odst. 4 věty první a § 32 odst. 3 daňového řádu. Odchyluje-li
Nahrávám...
Nahrávám...