dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1175/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání ředitele školské právnické osoby

č. 1175/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání ředitele školské právnické osoby
k § 166 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zřídí-li obec školskou právnickou osobu, která je právnickou osobou v její přímé řídící a kontrolní působnosti, představuje odvolání ředitele tohoto zařízení pracovněprávní úkon učiněný jeho zřizovatelem, a nikoliv úkon orgánu územní samosprávy učiněný v rámci výkonu veřejné moci (§ 166 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 2. 2007, čj. 15 Ca 50/2006-25)
Prejudikatura: č. 1007/2007 Sb. NSS.
Věc: Mgr. Lenka P. proti Radě Města Krupky o odvolání z funkce ředitelky školské právnické osoby.

Žalovaná svým rozhodnutím ze dne 19. 1. 2006 odvolala žalobkyni z funkce ředitelky Základní školy Krupka.
Proti tomuto rozhodnutí brojila žalobkyně žalobou, ve které zejména namítala, že jí napadené rozhodnutí nebylo doručeno a o jeho existenci se dozvěděla na základě sdělení starosty města, které jí bylo předáno dne 19. 1. 2006; žalobkyně proto neví, zda rozhodnutí žalované bylo přijato v souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Podle § 166 odst. 4 a 5 školského zákona může ředitele školské právnické osoby zřizované obcí odvolat zřizovatel z funkce pouze v případech vymezených v zákoně; odvolání musí být písemné a obsahovat důvody odvolání, jinak je neplatné. Jestliže tedy rozhodnutí rady města v písemné formě neobdržela, je uvedené sdělení starosty města nutné považovat za formálně i materiálně neplatné rozhodnutí. Důvody obsažené v tomto sdělení nejsou navíc konkrétní a není možné dospět k závěru, na základě jakého důvodu uvedeného v § 166 odst. 4 a 5 školského zákona dochází k odvolání z funkce. V této souvislosti je nutné podotknout, že před doručením rozhodnutí se žalobkyni zřizovatel nejednal a žádné konkrétní výtky proti její práci nevznášel. Při výkonu své funkce neporušila povinnosti závažným způsobem, aby to mohlo vést k jejímu odvolání z funkce. Důvody k jejímu odvolání tedy nebyly dány. Jak žalobkyně dále konstatovala, s účinností od 1. 1. 2005 platí nový školský zákon, který proces odvolání z funkce ředitele školy výslovně upravuje. Tímto zákonem pak byla posílena stabilita postavení ředitele veřejné školy a jeho znění umožňuje, aby rozhodnutí o odvolání z funkce bylo podrobeno soudnímu přezkumu; v tomto směru je možné odkázat na důvodovou zprávu k uvedenému zákonu. Na rozhodování podle nového školského zákona i obecního zřízení se pak vztahuje správní řád a obec v tomto rozsahu vykonává přenesenou působnost. Žalobkyně navíc není zaměstnankyní obce, nýbrž školy, a z funkce ředitelky ji odvolal zřizovatel školy, nikoliv zaměstnavatel; nejedná se tedy o pracovněprávní spor.
Ve vyjádření k žalobě žalovaný mimo jiné konstatoval, že žaloba je zjevně neopodstatněná a neprojednatelná. Z jejího obsahu totiž nelze jednoznačně zjistit, zda žalobkyně brojí proti usnesení rady města ze dne 19. 1. 2006, kterým bylo rozhodnuto o jejím odvolání z
Nahrávám...
Nahrávám...