dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1178/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: místní příslušnost soudu v azylové věci; ochrana před nezákonným zásahem

č. 1178/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: místní příslušnost soudu v azylové věci; ochrana před nezákonným zásahem
k § 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
k § 7 odst. 2 soudního řádu správního
Z kontextuálního výkladu § 32 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, vyplývá, že určení místní příslušnosti krajského soudu podle obvodu, v němž má žalobce pobyt, se týká pouze řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu - tedy žaloby ve smyslu části třetí hlavy II. dílu 1 s. ř. s., nikoliv řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - část třetí hlava II. díl 3 s. ř. s. Pro řízení o žalobě žadatele o azyl dle části třetí hlavy II. dílu 3 s. ř. s. není stanovena zvláštní odchylná úprava oproti obecnému určení místní příslušnosti dle § 7 odst. 2 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2007, čj. Nad 48/2006-18)
Věc: Moustaga M. (Egypt) proti Ministerstvu vnitra o ochranu proti nezákonnému zásahu, o určení místní příslušnosti.

Žalobou ze dne 26. 9. 2006 se žalobce domáhal ochrany proti nezákonnému zásahu žalovaného. Za nezákonný zásah považoval nečinnost žalovaného spočívající v neukončení jeho držení v přijímacím středisku po podání kasační stížnosti a skutečnost, že může setrvat ve středisku po celou dobu řízení o kasační stížnosti, tj. po časově neohraničenou dobu.
Městský soud v Praze dne 29. 9. 2006 vyslovil, že se věc postupuje Krajskému soudu v Praze. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozhodnutí, Městský soud v Praze vycházel z následujících skutečností: Krajský soud v Praze již vydával v záležitosti téhož žalobce usnesení, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného o zamítnutí jeho žádosti o udělení azylu. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že rovněž v případě nyní podané žaloby týkající se ochrany před nezákonným zásahem žalovaného je dána místní příslušnost krajského soudu dle obvodu, v němž je žalobce hlášen k pobytu. V tomto případě se jedná o Krajský soud v Praze.
Krajský soud v Praze s postoupením této věci vyslovil nesouhlas a podle § 7 odst. 6 věty druhé s. ř. s. věc předložil k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Krajský soud v Praze měl za to, že v této věci je určena místní příslušnost na základě § 7 odst. 2 s. ř. s. podle sídla žalovaného, které je v obvodu Městského soudu v Praze.
Nejvyšší správní soud rozhodl, že příslušným k vyřízení věci je Městský soud v Praze.
Z odůvodnění:
Určení místní příslušnosti je v soudním řádu správním upraveno následovně: Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo
Nahrávám...
Nahrávám...