dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1180/2007 Sb. NSS, Správní řízení: jednání za organizační složku zahraniční právnické osoby

č. 1180/2007 Sb. NSS
Správní řízení: jednání za organizační složku zahraniční právnické osoby
k § 13 odst. 3 obchodního zákoníku
k § 17 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)*)
Je-li vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby ze zákona (§13 odst. 3 obchodního zákoníku) oprávněn činit za podnikatele veškeré právní úkony týkající se organizační složky, je třeba dovodit, že je též oprávněn v tomto rozsahu udělit jménem podnikatele (zahraniční právnické osoby) plnou moc k zastupování ve správním řízení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2006, čj. 5 Ca 25/2005-83)
Věc: Společnost s ručením omezeným D. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti obchodní společnosti C, o zápis ochranné známky.

Žalobce se domáhal zápisu ochranné známky „Dr. Müller PHARMA“. Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 3. 2004 přihlášku ochranné známky podanou žalobcem zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce rozklad; žalovaný k rozkladu toto rozhodnutí změnil dne 30. 11. 2004 tak, že vyhověl námitkám zúčastněné společnosti C. a přihlášku ochranné známky podanou žalobcem zamítl. Toto rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že zápis přihlašované ochranné známky by znamenal zásah do starších práv uživatele nezapsaného označení - zúčastněné společnosti C.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, ve které zejména namítal, že rozhodnutí žalovaného je stiženo procesními vadami. Námitku proti zápisu zveřejněné ochranné známky do rejstříku ochranných známek podala zúčastněná společnost C. se sídlem v SRN a C. - organizační složka v České republice, zastoupena vedoucím organizační složky. Plná moc zmocňující JUDr. Milana K., advokáta, k zastupování před žalovaným však byla vystavena pouze organizační složkou C. a podepsaná vedoucím této organizační složky. Žalobce uvádí, že organizační složka nemá právní subjektivitu a jedná se o non-subjekt. Způsobilost být účastníkem řízení má pouze zahraniční právnická osoba, nikoli její organizační složka. Na námitky podané organizační složkou je proto třeba pohlížet jako na nepodané.
Ve vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že dle 5 7 obchodního zákoníku se organizační složkou rozumí i organizační složka zahraniční právnické osoby. Ta nemá způsobilost mít práva a povinnosti, jejich nositelem je i v záležitostech týkajících se organizační složky subjekt, který ji zřídil, tj. zřizovatel. Za zřizovatele jedná ve věcech týkajících se organizační složky vedoucí, a to jménem zřizovatele. K jednání nepotřebuje zvláštní zmocnění, při jednání užívá obchodní firmy zřizovatele s dodatkem, že jde o organizační složku. Organizační složka nemá způsobilost být účastníkem řízení. Obchodní zákoník upravuje i jednání podnikatele prostřednictvím zákonných zástupců, kteří za podnikatele jednají, aniž by potřebovali plnou moc, jednají jeho jménem a práva a povinnosti vznikají přímo podnikateli. Podle § 13 odst. 3 obchodního zákoníku je tímto zákonným zástupcem i vedoucí odštěpného závodu, resp. jiné organizační složky podniku, zapsané do obchodního rejstříku. Podmínkou je, aby do obchodního rejstříku byl zapsán i vedoucí organizační složky. Pak je oprávněn
Nahrávám...
Nahrávám...