dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1219/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti

č. 1219/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti
Mezinárodní ochrana: přesah vlastních zájmů stěžovatele
k § 104a soudního řádu správního
Institut nepřijatelnosti ve smyslu § 104a s. ř. s. nelze vykládat tak, že není důvodu považovat za přijatelnou kasační stížnost opřenou o - per se důvodné - námitky proti procesnímu pochybení krajského soudu, jestliže podle obsahu spisu lze s vysokou mírou pravděpodobnosti mít za to, že i kdyby k tomuto procesnímu pochybení nedošlo, rozhodnutí ve stěžovatelově věci by nebylo pro něho příznivější.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, čj. 2 Azs 137/2006-67)
Prejudikatura: srov. č. 933/2006 Sb. NSS.
Věc: Ivan H. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný dne 2. 8. 2004 neudělil žalobci azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.
Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal žalobu, kterou Krajský soud v Ústí nad Labem svým usnesením dne 29.6. 2006 odmítl. V odůvodnění uvedl, že chybějící konkrétní vymezení žalobních bodů, které nebyly žalobcem přes výzvu soudu doplněny, se stalo neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení.
Žalobce (stěžovatel) napadl uvedené usnesení krajského soudu kasační stížností, v níž zejména namítal, že mu nebylo řádně doručeno usnesení krajského soudu, kterým byl vyzván k doplnění podání, neboť se na adrese, kam mu bylo doručováno, již nezdržoval.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Po konstatování přípustnosti kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud ve smyslu § 104a s. ř. s. zabýval otázkou přijatelnosti kasační stížnosti.
Podle § 104a s. ř. s. jestliže kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, odmítne ji Nejvyšší správní soud pro nepřijatelnost. Institut přijatelnosti kasační stížnosti je snahou o rovnováhu mezi dvěma zájmy: zájmem na spravedlnosti v každém jednotlivém případě a zájmem na efektivitě působení právního systému.
Zákonný pojem „přesah vlastních zájmů stěžovatele“, který je podmínkou přijatelnosti kasační stížnosti, představuje typický neurčitý právní pojem. K podrobnějšímu vymezení institutu přijatelnosti kasační stížnosti ve věcech azylu (mezinárodní ochrany) lze pro stručnost odkázat např. na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26.4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, publikované pod č. 933/2006 Sb. NSS. Podle tohoto usnesení případ přijatelnosti kasační stížnosti bude dán také tehdy, pokud by bylo v napadeném rozhodnutí krajského soudu shledáno zásadní pochybení, které mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele.
Z obsahu správního spisu plyne, že stěžovatel poukazoval na kácení lesů na Ukrajině, následně mu bylo vyhrožováno, byl fyzicky napaden neznámými lidmi, od kterých se dozvěděl, že lesy jsou káceny na příkaz činovníků
Nahrávám...
Nahrávám...