dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1226/2007 Sb. NSS, Daň z příjmů: plnění po odstoupení od smlouvy

č. 1226/2007 Sb. NSS
Daň z příjmů: plnění po odstoupení od smlouvy
k § 23 odst. 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2003
Pokud je v daňovém řízení spolehlivě prokázáno, že ačkoli daňový subjekt tvrdí, že platně odstoupil od smlouvy o postoupení pohledávek, přesto mu bylo nadále plněno z uzavřené smlouvy, je správný postup správce daně, pokud při stanovení základu daně z příjmů vychází z § 23 odst. 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2007, čj. 1 Afs 64/2006-100)
Věc: František J. proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce provozující podnikatelskou činnost měl za společností s ručením omezeným P. pohledávky v celkové výši 10 005 689 Kč. Dne 3. 3. 2003 uzavřel s akciovou společností S. smlouvu o postoupení pohledávek, kdy pohledávky za dlužníkem postoupil za sjednanou úplatu ve výši 50 % nominální hodnoty, tj. za částku 5 002 844 Kč. Žalobce však dle tvrzení daňových orgánů v rozporu s § 23 odst. 13 zákona o daních z příjmů nezaúčtoval do příjmů ve zdaňovacím období hodnotu postoupené pohledávky. Finanční úřad v Táboře mu proto dne 7. 6. 2004 doměřil daň z příjmů fyzických osob za rok 2003 ve výši 2 075 988 Kč.
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích dne 3. 6. 2005 odvolání žalobce proti rozhodnutí správce daně zamítlo.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, kterou Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 14. 12. 2005 zamítl. V odůvodnění rozsudku krajský soud mimo jiné zdůraznil, že daňový subjekt v rámci daňové kontroly předložil smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 2. 3. 2003 a teprve v rámci odvolacího řízení namítal, že předložil rovněž smlouvu o odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 5. 12. 2003. Krajský soud rovněž odkázal na vykázaný stav pohledávek, který žalobce uvedl v daňovém přiznání za rok 2003, když v daňovém přiznání je již stav navýšen o 5 002 844 Kč, což je sjednaná úplata ve výši 50 % nominální hodnoty postoupených pohledávek. Ve zprávě o daňové kontrole jsou uvedeny daňové doklady, které byly předloženy ke kontrole, smlouva o odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávek z prosince 2003 tam uvedena není. Dále soud konstatoval, že dožádáním u místně příslušného finančního úřadu bylo zjištěno, že akciová společnost S. účtovala dle uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek, přičemž prostředky, které žalobci na základě této smlouvy zaslala, již žalobce této společnosti nevrátil a žádná jiná dohoda týkající se vztahu k akciové společnosti S. či k společnosti s ručením omezeným P. neexistuje. U peněžního ústavu bylo ověřeno, že akciová společnost S. dne 19. 2. 2004 zaslala žalobci částku 500 000 Kč, z čehož vyplývá, že písemná smlouva o odstoupení je zcela účelová, a žalovaný k ní proto správně nepřihlížel při rozhodování o odvolání, jestliže po datu jejího uzavření bylo žalobci ještě plněno na základě uzavřené smlouvy o postoupení pohledávky, což by bylo nelogické, pokud by k odstoupení od smlouvy skutečně došlo. Proto dospěl k závěru, že smlouva o odstoupení je pouze
Nahrávám...
Nahrávám...