dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1244/2007 Sb. NSS, Kompetenční spory: nezákonný zásah správního orgánu spočívající v zápisu poznámky do katastru nemovitostí

č. 1244/2007 Sb. NSS
Kompetenční spory: nezákonný zásah správního orgánu spočívající v zápisu poznámky do katastru nemovitostí
k § 9 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákonů č. 90/1996 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 30/2000 Sb. a č. 120/2001 Sb.
k § 46 odst. 2, § 68 písm. b) a § 82 soudního řádu správního
k § 244 odst. 1 občanského soudního řádu
Při zápisu poznámky do katastru nemovitostí (§ 9 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem) nerozhoduje katastrální úřad o vlastnickém právu, nýbrž z úřední povinnosti a bez vlastní rozhodovací pravomoci vyznačuje změnu právních poměrů nastalou v důsledku rozhodnutí jiného orgánu či úkonu osoby třetí. Tato jeho činnost tak není rozhodováním o věci, která vyplývá ze soukromoprávních vztahů, a nemůže založit pravomoc civilního soudu ve smyslu § 244 odst. 1 o. s. ř. To platí tím spíše, pokud se žalobce domáhá odstranění poznámky z katastru nemovitostí prostřednictvím žaloby na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu (§ 82 s. ř. s.): pravomoc poskytnout takovou ochranu, resp. uvážit o tom, zda ochrana může být poskytnuta, totiž náleží jen správnímu soudu.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 31. 1. 2007, čj. Konf 30/2006-5)
Prejudikatura: srov. č. 448/2005 Sb. NSS, č. 487/2005 Sb. NSS a č. 720/2005 Sb. NSS. .
Věc: Spor o pravomoc mezi Obvodním soudem pro Prahu 10 a Městským soudem v Praze, za další účasti Barbory B. (žalobkyně) a Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu (žalovaný), ve věci odstranění poznámky z katastru nemovitostí.

Správní žalobou ze dne 23. 1. 2006, podanou u Městského soudu v Praze, se žalobkyně domáhala toho, aby soud uložil žalovanému bezodkladně zajistit výmaz poznámky ze dvou listů vlastnictví, která byla zapsána na základě exekučního příkazu soudního exekutora k prodeji nemovitosti ze dne 25. 7. 2005. Svůj návrh zdůvodnila žalobkyně tvrzením, že katastrální úřad zapsal poznámku v rozporu se zákonem i s exekučním příkazem, protože žalobkyně jako vlastník dotčených nemovitostí není povinnou vůči oprávněnému Pavlu K., resp. povinný v exekučním řízení Ing. Lubomír B. nemá žádná věcná práva k dotčeným nemovitostem.
Městský soud v Praze ve správním soudnictví žalobu odmítl usnesením ze dne 28. 2. 2006 s tím, že rozhodnutí o zápisu poznámky omezující vlastnické právo žalobkyně není rozhodnutím o veřejném subjektivním právu žalobkyně, nýbrž rozhodnutím ve věci vyplývající z práva soukromého. Správnímu soudu tak nepřísluší o věci rozhodovat. Soud rovněž žalobkyni poučil o tom, že se svého práva může domáhat podáním (civilní) žaloby u okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodu je nemovitost.
Žalobkyně se tímto poučením řídila a podala následně žalobu se stejným vylíčením rozhodných skutečností a se stejným petitem u Obvodního soudu pro Prahu 10. Tento soud jako navrhovatel nato předložil věc k rozhodnutí zvláštnímu senátu; navrhoval, aby pravomoc k rozhodnutí ve věci byla přiřknuta soudu ve správním soudnictví a aby
Nahrávám...
Nahrávám...