dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1260/2007 Sb. NSS, Advokacie: kárné provinění advokáta

č. 1260/2007 Sb. NSS
Advokacie: kárné provinění advokáta
Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení; náklady vynaložené na zastoupení České advokátní komory
k § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb.*)
k čl. 9 odst. 2 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (v textu též „etický kodex ČAK“)**)
k § 60 odst. 1 a 7 soudního řádu správního
I. Použil-li advokát část peněžních prostředků, které převzal jako plnění z kupní smlouvy, již uzavíral ve prospěch klienta na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, na úhradu své pohledávky vůči klientovi z titulu poskytnutí právních služeb, jednal v rozporu s čl. 9 odst. 2 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, a tím se dopustil kárného provinění ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
II. Česká advokátní komora jako orgán veřejné správy disponuje na svěřeném úseku veřejné správy dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pro něž musí být schopna kvalifikovaně hájit svůj veřejně mocenský akt v soudním řízení správním, včetně řízení o kasační stížnosti. Není proto zpravidla namístě přiznávat jí v tomto řízení náklady zastoupení advokátem, neboť nejde o náklady účelně vynaložené.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2007, čj. 6 As 40/2006-87)
Prejudikatura: srov. č. 1086/2007 Sb. NSS.
Věc: JUDr. Ladislav E. proti České advokátní komoře o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Kárný senát kárné komise žalované uznal dne 26. 6. 2003 žalobce vinným z toho, že dne 23. 7. 2001 uzavřel s Ing. Arch. Z. M. smlouvu o poskytování právních služeb, jejichž předmětem byl prodej pozemku, ve které se se svým klientem dohodl, že kupní cena za pozemek bude kupujícím zaslána na jeho účet a že odměna za poskytnuté právní služby bude splatná do 3 dnů od zaplacení kupní ceny kupujícím, a poté, kdy kupující v souladu s kupní smlouvou poukázal na jeho účet kupní cenu ve výši 1 791 000 Kč, kterou tak převzal do depozita, započítal si proti nároku klienta na vydání tohoto peněžního depozita svoji palmární pohledávku ve výši 357 000 Kč a svému klientovi vydal dne 14. 1. 2002 pouze částku 1 434 000 Kč, a ač byl o to klientem opakovaně žádán, zbytek kupní ceny ve výši 357 000 Kč mu nevydal. Tímto jednáním se podle žalované dopustil žalobce porušení § 16 odst. 1 a § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 9 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 etického kodexu ČAK. Kárný senát konstatoval, že součástí smlouvy o poskytnutí právních služeb ujednání o možnosti úhrady palmáre započtením nebylo, že klient výslovně žalobce požádal o vyplacení celé částky a že teprve v reakci na výpověď plných mocí provedl žalobce započtení jednostranně. Zejména však kárný senát poukázal na to, že i kdyby žalobci mohl přisvědčit v tom, že úhrada palmáre započtením byla dohodnuta, i tak by se s ohledem na konstrukci čl. 9 odst. 2 etického kodexu ČAK jednalo o kárné provinění.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, kterému odvolací kárný senát
Nahrávám...
Nahrávám...