dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1273/2007 Sb. NSS, Myslivost: informace o využívání přírodního bohatství

č. 1273/2007 Sb. NSS
Myslivost: informace o využívání přírodního bohatství
Právo na informace o životním prostředí
k čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
k § 2 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
k § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
I. Informace o stavech spárkaté zvěře v jednotlivých honitbách nejsou individuálními údaji ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, neboť se jedná o informace o využívání přírodního bohatství [§ 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti], které nemají vypovídací hodnotu o majetkových poměrech jednotlivých vlastníků pozemků tvořících honitbu. Poskytnutí takových informací není zásahem do vlastnických práv.
II. Informace o stavech spárkaté zvěře v jednotlivých honitbách nelze odepřít podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, neboť by tak bylo porušeno právo zaručené článkem 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2005, čj. 22 Ca 442/2003-30)
Věc: Spolek E. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o poskytnutí informace.

Žalobce dne 19. 3. 2003 požádal Městský úřad Šumperk podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“), o poskytnutí informací o stavech spárkaté zvěře podle jednotlivých honiteb v letech 1990 až 2001 a o plánovaném a skutečně realizovaném lovu spárkaté zvěře podle jednotlivých honiteb ve stejném období. Žádost později upřesnil tak, že požaduje poskytnutí informací o normovaných stavech spárkaté zvěře v jednotlivých honitbách v současné době a v letech 1990 - 2001. Městský úřad zaslal žalobci dopis, ze kterého vyplývá, že informace o stavech spárkaté zvěře, plánovaný a skutečně realizovaný lov spárkaté zvěře a normované stavy považuje za individuální údaje podle § 2 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (dále jen „zákon o statistice“). Ostatní údaje žalobci poskytl.
K odvolání žalobce Městský úřad Šumperk v této věci dne 15. 8. 2003 znovu rozhodl. V tomto rozhodnutí Městský úřad Šumperk již zdůvodnil svůj postup týkající se neposkytnutí informací o jednotlivých honitbách. Podle § 38 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je vedení myslivecké evidence a statistiky o honitbě a mysliveckého hospodářství v ní součástí rezortního statistického zjišťování a podléhá zákonu o statistice. Podle § 1 odst. 2 zákona č. 123/1998 Sb. se zpřístupňování údajů pro statistické účely a zpřístupňování statistických informací řídí zvláštním zákonem (zákon o statistice) a zpřístupnění informace podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb. bude odepřeno, pokud je vylučují předpisy o ochraně individuálních údajů.
Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný dne 30. 10. 2003. Ztotožnil se se závěrem správního orgánu I. stupně s tím, že účelová prezentace některých argumentů žalobce směřuje k nepřípustnému nadřazení ústavního práva na informaci ústavnímu právu na ochranu osobnosti. Ochranou údajů o jednotlivých
Nahrávám...
Nahrávám...