dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1293/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

č. 1293/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
k § 65 a § 79 soudního řádu správního
Pokud bylo správní řízení pravomocně zastaveno, nelze se domáhat toho, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé v rámci řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 a násl. soudního řádu správního. Přípustným prostředkem soudní ochrany je toliko řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, čj. 2 Ans 5/2006-96)
Prejudikatura: srov. č. 506/2005 Sb. NSS.
Věc: Alžběta D. proti Městskému úřadu Mikulov o vydání stavebního povolení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně podala dne 23. 7. 1995 žádost o stavební povolení na rekonstrukci plotu. Ve věci této žádosti vydal žalovaný dne 30. 10. 1996 rozhodnutí, kterým řízení přerušil do doby odstranění stavby hospodářského objektu na pozemku sousedícím s pozemkem žalobkyně, neboť zjistil, že se na něm nachází nepovolená stavba. Žalovaný také nařídil odstranění této stavby. Žalobkyně opakovaně svými podněty žádala, aby byla nepovolená stavba odstraněna, čímž by odpadla překážka dalšího postupu ve věci povolení rekonstrukce jejího plotu. Dne 29. 4. 2002 žalobkyně opětovně urgovala rozhodnutí ve věci jejího návrhu ze dne 23. 7. 1995 tak, že žalovanému zaslala i kopii své původní žádosti. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepředložila všechny potřebné podklady pro vydání stavebního povolení, vyzval ji žalovaný, aby potřebné podklady doplnila, a poskytl jí lhůtu, přičemž správní řízení za tímto účelem přerušil. Žalovaný nadále ve svých listinách uváděl jako datum zahájení správního řízení den 29. 4. 2002.
Žalobkyně podala Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podnět k přezkoumání postupu žalovaného. Krajský úřad shledal v předchozím průběhu tížení několik pochybení žalovaného (především nedodržení lhůt) a uložil žalovanému neprodleně rozhodnout o žádosti žalobkyně na vydání stavebního povolení. Žalovaný následně vyzval dne 15. 5. 2003 žalobkyni, aby doplnila některé podklady tak, aby mohl o její žádosti rozhodnout. Předložené podklady žalovaný nepovažoval za dostačující, a rozhodnutím ze dne 17. 7. 2003 z tohoto důvodu řízení zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodnutím ze dne 10. 10. 2003 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Konstatoval, že některé potřebné podklady žalobkyně skutečně nepředložila.
Dne 30. 10. 2003 podala žalobkyně žalobu proti nečinnosti žalovaného. Uvedla v ní zejména, že na základě urgence ze dne 29. 4. 2002 žalovaný začal činit úkony odpovídající zahájení nového, duplicitního a nezákonného řízení. Skutečnost, že řízení žalovaný považoval za řízení nově zahájené, vyplývá i z toho, že požadoval předložení podkladů odpovídajících hmotněprávní úpravě účinné ke dni 29. 4. 2002. Řízení zahájené v roce 2002 nebylo pokračováním řízení z roku 1995, neboť kdyby tomu tak bylo, pak by žalovaný neměl přijímat kopii žádosti žalobkyně z roku 1995 a neměl by ji opatřovat razítkem s rokem 2002. Řízení zahájené v roce 1995 bylo 30. 10. 1996 přerušeno a žalobkyně nebyla
Nahrávám...
Nahrávám...