dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1294/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: místní příslušnost soudu ve věcech mezinárodní ochrany

č. 1294/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: místní příslušnost soudu ve věcech mezinárodní ochrany
k § 32 odst. 4 a § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 217/2002 Sb. a č. 519/2002 Sb.*)
K řízení o správní žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci azylu je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení azylu (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu, nikoliv soud, v jehož obvodu se žalobce fakticky zdržuje, či soud, v jehož obvodu uvádí žalobce v žalobě místo svého pobytu. Neobstojí tak postoupení věci jinému soudu opřené jen o údaj v žalobě uvedený.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2007, čj. 2 Azs 15/2007-51)
Prejudikatura: srov. č. 345/2004 Sb. NSS a č. 1178/2007 Sb. NSS.
Věc: a) Sakinat K. a b) Kamila K. (obě Ruská federace) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyň.

Žalobkyně se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze domáhaly přezkumu rozhodnutí žalovaného ve věci azylu. Městský soud v Praze, na základě adresy žalobkyň uvedené v žalobě, postoupil věc usnesením ze dne 22. 11. 2006 Krajskému soudu v Praze. Důvodem postoupení byla skutečnost, že stěžovatelky byly v době podání žaloby hlášeny k pobytu v zařízení pro zajištění cizinců ve Velkých Přílepech u Kladna.
Žalobkyně (stěžovatelky) podaly proti tomuto usnesení kasační stížnost opírající se o důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., ve které mimo jiné uvedly, že žijí již osm let v Praze a azylové středisko v Kostelci nad Orlicí je o této skutečnosti informováno. Stěžovatelky byly sice nějaký čas protiprávně drženy v zařízení pro zajištění cizinců ve Velkých Přílepech u Kladna, ovšem i v tuto dobu měly hlášený pobyt v Praze.
Nahrávám...
Nahrávám...