dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1306/2007 Sb. NSS, Daň z příjmů fyzických osob: stanovení vstupní ceny

č. 1306/2007 Sb. NSS
Daň z příjmů fyzických osob: stanovení vstupní ceny
k § 29 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1993
Stanovil-li § 29 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 149/1995 Sb., že vstupní cenou hmotného majetku a nehmotného majetku se rozumí reprodukční pořizovací cena, zjištěná podle zvláštních předpisů nebo znalcem, bylo na vůli daňového subjektu, jakou z obou metod stanovení ceny si vybere. Z pouhého pořadí, v němž citované ustanovení obě metody uvádělo, nebylo možno dovozovat, že znalecké zjištění ceny přichází v úvahu jen tehdy, není-li tu zvláštních cenových předpisů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2007, čj. 2 Afs 61/2006-80)
Věc: Ing. Jiří T. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalobce.

Dodatečným platebním výměrem ze dne 15. 9. 1997 doměřil Finanční úřad v Jablonci nad Nisou žalobci daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1993.
Žalovaný k odvolání žalobce vyměřenou částku snížil rozhodnutím ze dne 11. 5. 1999 a k dalšímu odvolání ještě jednou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2000. I proti tomuto rozhodnutí žalobce podal odvolání, které žalovaný dne 22. 12. 2000 zamítl.
Žalobce napadl posledně uvedené rozhodnutí žalobou, které Krajský soud v Ústí nad Labem vyhověl a rozsudkem ze dne 3. 10. 2001 rozhodnutí žalovaného zrušil.
Žalovaný v novém řízení vydal dne 30. 10. 2003 rozhodnutí, jímž žalobcovo odvolání opět zamítl. Žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl rozsudkem ze dne 15. 2. 2006. Soud schválil postup finančních orgánů, které při stanovení ceny nemovitostí [§ 29 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů] vycházely pro zdaňovací období roku 1993 z vyhlášky Ministerstva financí č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízeni práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků (dále jen „vyhláška č. 393/1991 Sb.“). Tento cenový předpis je zvláštním předpisem, na který odkazuje (v poznámce č. 31) ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; jelikož v daném zdaňovacím období platil tento předpis, nebylo možno stanovit cenu znaleckým posudkem. Krajský soud zaujal toto stanovisko již při prvním přezkoumání věci (rozsudek ze dne 310. 2001), a ani žalovaný se v napadeném rozhodnutí od závazného právního názoru soudu neodchýlil.
Proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Setrval na tom, že vstupní cena nemovitostí by měla být stanovena na základě znaleckého posudku, který by měl vycházet z tržní ceny, nikoliv na základě zvláštního předpisu: ceny stanovené podle vyhlášky č. 393/1991 Sb. se totiž diametrálně odlišovaly od cen tržních. Krajský soud ani finanční orgány se však nezabývaly tím, zda je právě administrativní cena tou cenou, za niž by bylo možné nemovitosti pořídit. Za nesrozumitelnou stěžovatel považuje rovněž argumentaci soudu, podle níž je výklad zákona nutno podřídit zásadě rovnosti daňových subjektů a
Nahrávám...
Nahrávám...