dnes je 20.5.2024

Input:

č. 1315/2007 Sb. NSS, Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; kontrola podkladů rozhodných pro určení výše pojistného

č. 1315/2007 Sb. NSS
Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; kontrola podkladů rozhodných pro určení výše pojistného
k § 5 odst. 2 písm. c) bodu 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném v období od 1. 12. 1997 do 30. 9. 2003
k § 13 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonů č. 160/1993 Sb. ač. 307/1993 Sb.
I. Plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě pojistného zaplaceného na základě pojistné smlouvy uzavřené zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance, v níž jako pojistná událost, v jejímž důsledku pojišťovna poskytne zaměstnanci (osobám obmyšleným) pojistné plnění, byla sjednána pouze smrt zaměstnance (pojištění pouze pro případ smrti), nesplňuje požadavky § 5 odst. 2 písm. c) bodu 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném v období od 1. 12. 1997 do 30. 9. 2003 (zde období kontrolované orgánem sociálního zabezpečení), a musí být proto zahrnuto do vyměřovacího základu pro placení pojistného.
II. Opakování kontroly podkladů rozhodných pro určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 13 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) za období, v němž již kontrola s totožným předmětem proběhla, přičemž žádné nedostatky u poplatníka pojistného neshledala, je přípustné toliko při splnění podmínek obdobných těm, které předpisy o správním řízení, popřípadě předpisy o řízení ve věcech pojistného, vymezují pro obnovu řízení; skutečnost, že dosud neuplynula promlčecí doba pro právo předepsat dlužné pojistné (§ 18 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), je nerozhodná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2006, čj. 6 Ads 18/2005-65)
Věc: Akciová společnost I. proti České správě sociálního zabezpečení o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, o kasační stížnosti žalobkyně.

Prejudikatura: srov. nález č. 63/2002 Sb. ÚS, č. 735/2006 a č. 868/2006 Sb. NSS.
Pražská správa sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“) platebním výměrem ze dne 7. 1. 2004 uložila žalobkyni povinnost uhradit dlužné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) za období od 1. 12. 1997 do 30. 9. 2003. Žalobkyně nezahrnula do vyměřovacích základů svých zaměstnanců pojistné za několik druhů pojištění, které za ně platila. Jednalo se o „skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli“, „dočasné životní pojištění“, „připojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu“ a „doplňkové připojištění pro případ úrazu a trvalých následků úrazu“. Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o
Nahrávám...
Nahrávám...