dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1321/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: k povinnosti podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru Evropských společenství

č. 1321/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: k povinnosti podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru Evropských společenství
k § 48 odst. 1 písm. e) soudního řádu správního, ve znění zákona č. 555/2004 Sb.
k čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství
Ve správním soudnictví může položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropských společenství (čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství) krajský soud jako soud, proti jehož rozhodnutí lze podat kasační stížnost jako opravný prostředek podle vnitrostátního práva. Předběžnou otázku může krajský soud položit jak z vlastní iniciativy, tak k návrhu účastníka řízení, přičemž nepochybně může použít i formulaci otázky, jak ji navrhl účastník řízení. Nejvyšší správní soud jako soud, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je povinen Soudnímu dvoru Evropských společenství předběžnou otázku položit, přičemž i on může použít formulaci otázky, jak ji navrhl účastník řízení.
První a základní podmínkou pro položení předběžné otázky krajským soudem nebo Nejvyšším správním soudem však je, že tyto soudy považují rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství o předběžné otázce za nutné k tomu, aby ve věci mohly rozhodnout.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2007, čj. 3 As 22/2006-138)
Věc: Akciová společnost T. proti Českému telekomunikačnímu úřadu o udělení licence, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně podala žádost o udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 450 MHz pro celé území České republiky. Rozhodnutím ze dne 4. 6. 2004 Český telekomunikační úřad požadovanou telekomunikační licenci žalobkyni neudělil, neboť nebyla splněna základní podmínka pro její udělení, a to disponibilita požadovaných kmitočtů.
Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala odvolání, které dne 23. 8. 2004 předseda Českého telekomunikačního úřadu zamítl. V odůvodnění tohoto rozhodnutí zejména konstatoval, že telekomunikační licence ke zřizování a provozování mobilní sítě v pásmu 450 MHz, udělená společnosti s ručením omezeným E. dne 7. 2. 2002, nebyla v době jejího udělení licencí zcela novou. Ve smyslu zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 151/2000 Sb.“), se jednalo o nezbytné nahrazení stávající licence, a to vzhledem k přijaté nové právní úpravě. Nemohlo tedy dojít ke zvýhodnění společnosti E. a porušení § 14 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb. Kmitočty v pásmu 450 MHz byly totiž uvedené společnosti přiděleny již v roce 1990 k původní licenci a nebyly předmětem licence obnovené.
Proti tomuto rozhodnutí žalovaného brojila žalobkyně žalobou, ve které zejména namítala, že nedostatek disponibilních kmitočtů v pásmu 450 MHz je bezprostředním důsledkem ponechání kmitočtového přídělu společnosti E. v nedotčeném stavu, přestože je zachování tohoto přídělu v rozporu s § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 151/2000 Sb. a v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
Nahrávám...
Nahrávám...