dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1322/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení

č. 1322/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení
k § 31 odst. 2 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
I když mají oba druhy nákladů řízení podle § 31 odst. 2 správního řádu z roku 1967, tj. jak náklady vzniklé správnímu orgánu, tak náklady účastníků správního řízení, svojí podstatou soukromoprávní povahu, budou rozhodnutí o nich přezkoumána vždy v rámci té větve soudní soustavy, která má přezkoumávat rozhodnutí o věci samé, v souvislosti s nímž bylo o nákladech rozhodnuto.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2007, čj. 2 As 67/2006-50)
Věc: Akciová společnost T. proti Českému telekomunikačnímu úřadu o náhradu nákladů správního řízení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Český telekomunikační úřad, odbor pro severočeskou oblast, dne 13. 12. 2004 nevyhověl návrhu žalobkyně na uložení povinnosti paní Anně Š. zaplatit dlužné ceny za poskytnuté telekomunikační služby. Své rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že soudní znalec v oboru písmoznalectví konstatoval, že podpis paní Anny Š. na objednávce telekomunikačních služeb není pravděpodobně jejím pravým podpisem. Druhým výrokem tohoto rozhodnutí pak žalobkyni na základě § 31 odst. 2 správního řádu uložil zaplatit náklady spojené se zjištěním výše uvedeného podpisu ve výši 3200 Kč.
V rozsahu tohoto druhého výroku pak žalobkyně napadla uvedené rozhodnutí odvoláním. Předseda Českého telekomunikačního úřadu dne 14. 4. 2005 odvolání žalobkyně zamítl.
Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala žalobu, kterou Městský soud v Praze dne 12. 4. 2006 odmítl. Své rozhodnutí soud odůvodnil zejména tím, že předmětem správního řízení v souzené věci byl žalobkyni uplatněný nárok na uložení povinnosti úhrady dlužné ceny za telekomunikační služby, které byly poskytnuty na základě smlouvy. Právní vztah založený smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb má pak podle soudu evidentně soukromoprávní charakter. Soud v této souvislosti odkázal na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2003, čj. Na 747/2003-4*). Městský soud dále uvedl, že skutečnost, že se odvolací orgán v napadeném rozhodnutí zabýval toliko posouzením výroku, jímž byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit náklady správního řízení, nemění nic na tom, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně ve spojení s napadeným rozhodnutím odvolacího orgánu jsou rozhodnutími v soukromoprávní věci, neboť podstatná je povaha věci, tj. povaha předmětu správního řízení. Akcesorický výrok o nákladech řízení pak nemůže soukromoprávní charakter návrhu žalobkyně, který byl předmětem správního řízení a který je určující pro posouzení otázky, zda se měla domáhat ochrany svých práv ve správním soudnictví nebo u civilního soudu, nijak ovlivnit.
Proti tomuto rozhodnutí brojila žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností, ve které především namítala, že pro posouzení povahy projednávané věci není určující předmět správního řízení u správního orgánu I. stupně, tedy spor mezi stěžovatelkou a účastníkem řízení před správním orgánem o zaplacení telekomunikačních služeb, ale povaha sporu mezi
Nahrávám...
Nahrávám...