dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1335/2007 Sb. NSS, Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; narušení veřejného pořádku

č. 1335/2007 Sb. NSS
Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; narušení veřejného pořádku
k § 87h odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.*)
Při posuzování toho, zda určité jednání cizince žádajícího o povolení k trvalému pobytu může „závažným způsobem narušit veřejný pořádek“ ve smyslu § 87h odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (zde uzavření fingovaného manželství), je třeba souběžně zvažovat jednak vztah dotčené normy veřejného pořádku k zájmům chráněným tímto předpisem a jednak intenzitu tohoto porušení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, čj. 2 As 78/2006-64)
Prejudikatura: srov. nález Ústavního soudu č. 46/1999 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 311/97).
Věc: Duong T. D. (Vietnamská socialistická republika) proti Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, o povolení k trvalému pobytu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Dne 24. 11. 2001 rozhodla Policie ČR, správa Středočeského kraje, o správním vyhoštění žalobkyně s dobou platnosti tři roky. Při pobytové kontrole bylo zjištěno, že na území ČR přicestovala v roce 2000 nelegálně a poté se zde zdržovala bez platného cestovního dokladu. Bylo jí uděleno výjezdní vízum, ona však v době jeho platnosti neodcestovala a i nadále se nelegálně zdržovala na českém území.
V dubnu 2005 podala žalobkyně žádost o povolení k trvalému pobytu, k níž přiložila kopii oddacího listu dosvědčujícího, že si dne 11. 1. 2005 vzala za muže Mariána Š. Žádost byla rozhodnutím Policie ČR, Oddělení cizinecké policie Teplice, ze dne 3. 6. 2005 zamítnuta. Správní orgán prvého stupně dospěl k závěru, že manželství žalobkyně bylo uzavřeno s cílem obejít právní předpisy na úseku povolování vstupu a pobytu cizinců na území ČR, aby tak žalobkyně dosáhla povolení k pobytu na základě sňatku. Uzavření manželství pouze s cílem získat povolení k pobytu na území ČR je přitom dostatečným důvodem pro zamítnutí její žádosti podle § 87h odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, neboť z provedeného dokazování jednoznačně vyplývá nebezpečí, že by mohla závažným způsobem narušit veřejný pořádek. Správní orgán poukázal také na Rezoluci Rady ze dne 4. 12. 1997 (97/C 382/01), o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství. Za ně jsou v tomto rozhodnutí pokládána právě manželství uzavřená výhradně s cílem obejít pravidla o vstupu a pobytu příslušníků třetích zemí a obdržet pro ně povolení k pobytu nebo oprávnění zdržovat se v členském státě.
Odvolání žalobkyně žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 7. 11. 2005. Rovněž on dospěl k závěru, že žalobkyně sňatek uzavřela za účelem obejití právních předpisů o pobytu cizinců na území ČR. Dle jeho názoru je uzavření manželství ve snaze obejít zákon ztěžováním plnění úkolů státní správy, a tedy i porušením veřejného pořádku.
Žalobu proti rozhodnutí o odvolání zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 6. 2006. Nepřisvědčil názoru žalobkyně, podle něhož musí jít pro klasifikaci konkrétního jednání jako závažného narušení veřejného pořádku zároveň o některou ze skutkových podstat trestného činu. Ustanovení § 87h odst. 1 písm. b)
Nahrávám...
Nahrávám...