dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1342/2007 Sb. NSS, Právo na informace: omezení práva na informace; poskytování informací ze zasedání zastupitelstva obce

č. 1342/2007 Sb. NSS
Právo na informace: omezení práva na informace; poskytování informací ze zasedání zastupitelstva obce
k § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.*)
k § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, není zvláštním zákonem (lex specialis) vůči zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který by obci stanovil povinnost zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (povinnost zveřejňovat informace na základě zvláštního zákona v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období), a nezakládá tedy možnost omezit právo na informace s poukazem na § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (povinnost obce informovat občany o činnosti orgánů obce).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2007, čj. 6 As 79/2006-58)
Prejudikatura: srov. č. 711/2005 Sb. NSS.
Věc: Petr T. proti Radě města Smečno o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalované.

Podáním ze dne 16. 1. 2006 požádal žalobce podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí fotokopií všech zápisů ze všech zasedání zastupitelstva města Smečna konaných v roce 2005.
Na tuto jeho žádost reagoval Městský úřad ve Smečně přípisem tak, že zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou zhotoveny v zákonné lhůtě a jsou k nahlédnutí na úřadě města. Následně dne 8. 2. 2006 byla žalobcova žádost odmítnuta.
Žalobce podal proti rozhodnutí Městského úřadu ve Smečně odvolání, které žalovaná na svém zasedání dne 1. 3. 2006 zamítla a dne 6. 3. 2006 o tom vydala rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutí žalované podal žalobce dne 3. 5. 2006 žalobu. Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. nelze poskytnout informace, které jsou zveřejňovány dle zvláštního zákona. Tímto zvláštním zákonem je i zákon o obcích, dle kterého jsou zápisy z jednání zastupitelstva zveřejňovány na úřední desce. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) je dle žalované nutno vztáhnout na posuzovaný případ s tím, že zákon kategoricky stanoví, že žádaná informace se neposkytne.
Krajský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 22. 8. 2006 rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění mimo jiné konstatoval, že § 97 zákona o obcích ukládá obcím povinnost informovat občany o činnosti orgánů na zasedání zastupitelstva a dále jiným způsobem v místě obvyklém. Toto ustanovení však dle krajského soudu neukládá obcím povinnost zveřejňovat zápisy v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, a nelze tedy v tomto případě aplikovat § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Plnění povinnosti uložené obcím § 97 zákona o obcích zveřejněním zápisu ze zasedání zastupitelstva na úřední desce obecního úřadu nelze tedy považovat za zveřejnění informace ve smyslu § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. a důvod pro neposkytnutí není v takovém případě dán.
Žalovaná (stěžovatelka) brojila proti tomuto rozsudku kasační stížností, ve
Nahrávám...
Nahrávám...