dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1348/2007 Sb. NSS, Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti

č. 1348/2007 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti
k § 79 odst. 1 soudního řádu správního
k § 34c zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Povinnost využití prostředku ochrany proti nečinnosti správního orgánu podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je podmínkou pro podání žaloby podle § 79 odst. 1 s. ř. s. Takový prostředek je upraven v § 34c zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Není podstatné, že citovaný zákon prostředek ochrany před nečinností ponechává na vůli daňového subjektu, podstatné je, že prostředek ochrany dává k dispozici a že jde o prostředek, jímž je možno nápravy dosáhnout.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2007, čj. 2 Ans 4/2007-53)
Věc: JUDr. Kateřina T. proti Finančnímu úřadu Brno III o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobu podanou Krajskému soudu v Brně dne 3. 10. 2006 a označenou jako žaloba proti nečinnosti správního orgánu žalobkyně směřovala proti žalovanému; po skutkových tvrzeních týkajících se jejího daňového řízení se domáhala rozsudečného výroku (petitu) tohoto znění: „Česká republika Finanční úřad Brno III, Šumavská 31, 663 49 Brno, je povinen převést na účet žalobce nadměrný odpočet DPH za 3. čtvrtletí 2005 ve výši 148281 Kč, dále pak jako kompenzaci za nečinnost ode dne 27. 12. 2005 převést na tentýž účet 112 400 Kč a 400 Kč za každý další den do zaplacení.“ Usnesením krajského soudu byla žalobkyně vyzvána k tomu, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení uvedla petit žaloby do souladu se soudním řádem správním a uvedla, případně doložila, tvrzení o bezvýsledném vyčerpání prostředků k její ochraně proti nečinnosti správního orgánu. Dne 6. 11. 2006 doručila žalobkyně soudu žalobu - odstranění vad podání. Zde formulovala petit takto: „Krajský soud v Brně nařizuje České republice Finančnímu úřadu Brno III, Šumavská 31, 663 49 Brno, aby vydal rozhodnutí - platební výměr, podle něhož je žalovaný povinen převést na účet žalobce nadměrný odpočet DPH za 3. čtvrtletí 2005 ve výši 148281 Kč, dále pak jako kompenzaci za nečinnost ode dne 27. 12. 2005 převést na tentýž účet 112 400 Kč a 400 Kč za každý další den do zaplacení.
Krajský soud v Brně žalobu dne 27. 2. 2007 odmítl, neboť žalobkyně nevyčerpala prostředky ochrany před nečinností vyplývající z § 34c odst. 1 d. ř., a tím nenaplnila předpoklady žaloby na ochranu proti nečinnosti podle § 79 odst. 1 s. ř. s. Současně žalobkyně přes výzvu soudu neuvedla petit žaloby do souladu s § 81 s. ř. s. a nad možnosti zákona se domáhala finanční kompenzace za tvrzenou nečinnost žalovaného.
Žalobkyně (stěžovatelka) proti tomuto rozhodnutí krajského soudu brojila kasační stížností, ve které zejména namítala, že § 34c d. ř. pro ni nebyl použitelný, neboť neupravuje možnost podání opravného prostředku, když nejde o provedení úkonu v daňovém řízení. Proto byla oprávněna k podání žaloby podle § 79 s. ř. s. proti nečinnosti správce daně, resp. k nápravě důsledků této nečinnosti, kterým je nepochybně protiprávní zadržování nadměrného odpočtu DPH po uplynutí zákonného termínu k jeho vrácení. Dalším
Nahrávám...
Nahrávám...