dnes je 22.5.2024

Input:

č. 1386/2007 Sb. NSS, Politické strany a hnutí: pozastavení a znovuobnovení činnosti

č. 1386/2007 Sb. NSS
Politické strany a hnutí: pozastavení a znovuobnovení činnosti
Řízení před soudem: vázanost Poslanecké sněmovny rozhodnutím soudu
k § 14 odst. 2 a § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 296/1995 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 556/2004 Sb. a č. 342/2006 Sb. (v textu též „zákon o politických stranách“)
k § 78 odst. 5 soudního řádu správního
k § 71 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Lhůtu jednoho roku, zakotvenou v § 14 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, je třeba vykládat jednak jako lhůtu, po kterou by nejpozději měla dotčená strana napravit zjištěné nedostatky, a současně se jedná o lhůtu, před jejímž marným uplynutím nejsou vládu anebo prezident oprávněni podat návrh na její rozpuštění.
II. V případě, kdy byla činnost politické strany pozastavena pro porušení § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, je příslušným orgánem, který je oprávněn o splnění stanovené povinnosti rozhodnout, výhradně Poslanecká sněmovna.
III. Předložení chybějících dokladů Poslanecké sněmovně je třeba vykládat jako implicitní podání návrhu na znovuobnovení činnosti strany. Pokud následně Poslanecká sněmovna uzná povinnost politické strany za splněnou, dochází tím současně k obnovení její činnosti. V případě negativního rozhodnutí Poslanecké sněmovny se jedná o rozhodnutí správního úřadu zasahující do subjektivních veřejných práv politické strany, přezkoumatelné v rámci správního soudnictví. Správnímu soudu tak přísluší právo takovéto rozhodnutí Poslanecké sněmovny zrušit a zavázat ji právním názorem (§ 78 odst. 5 s. ř. s.). Pokud by se Poslanecká sněmovna předloženou dokumentací vůbec nezabývala a nijak by nerozhodla, představuje prostředek soudní ochrany žaloba proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 a násl. s. ř. s. Při hodnocení, zda se v konkrétním případě jedná o nečinnost Poslanecké sněmovny, je třeba vycházet z toho, že je namístě přiměřeně aplikovat lhůty obsažené v § 71 správního řádu č. 500/2004 Sb.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, čj. Obn 1/2006-11)
Prejudikatura: srov. č. 348/2004 Sb. NSS a č. 586/2005 Sb. NSS.
Věc: Strana občanského porozumění proti vládě České republiky o znovuobnovení činnosti.

Navrhovatelka podala dne 28. 2. 2006 u Nejvyššího správního soudu návrh na znovuobnovení své činnosti na základě § 94 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Uvedla zejména, že o podání návrhu rozhodlo předsednictvo ústředního výboru uvedené strany dne 23. 2. 2006; poukázala dále na to, že nehospodařila s žádnými finančními prostředky, nežádala ani neobdržela žádných finančních darů, a tudíž nemohla Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložit „číselnou finanční zprávu“. Finanční prostředky nepotřebovala, neboť nemá žádného uvolněného funkcionáře, pracovníka ani kancelář. Má v úmyslu pokračovat ve své činnosti, například zúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006.
Odpůrkyně ve svém vyjádření k návrhu zejména připomněla, že podle rozsudku Nejvyššího správního
Nahrávám...
Nahrávám...