dnes je 16.6.2024

Input:

č. 1390/2007 Sb. NSS, Důchodové pojištění: signifikace multiplikace při aplikaci legální regulace administrativní jurisdikcí

č. 1390/2007 Sb. NSS
Důchodové pojištění: signifikace multiplikace při aplikaci legální regulace administrativní jurisdikcí
k § 36 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 116/2001 Sb.
Aby bylo dostáno elementárním principům aritmetického paradigmatu, musí být příslušné nositelce důchodového pojištění krajským soudem optikou příslušného ustanovení jednoduchého práva též naznačeno, jakými numerickými modalitami má být dospěno k předmětnému resultátu na multiplikačním půdorysu (in concreto: 12 x 90 = 1081).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2005, čj. 1 Ads 20/2003-24)
Věc: Hana Č. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalované.

Žalovaná svým rozhodnutím podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, přiznala žalobkyni od 16. 12. 2002 starobní důchod ve výši 5446 Kč měsíčně. Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala žalobu, kterou projednal Krajský soud v Brně. Ten napadené rozhodnutí žalované zrušil pro vady řízení a věc žalované vrátil k dalšímu řízení. Vzal - shodně s žalovanou - za prokázané, že žalobkyni do dosažení věku pro nárok na starobní důchod ve smyslu § 29 zákona o důchodovém pojištění chybí 1081 dní. Podle názoru krajského soudu však žalovaná nesprávně snížila procentní výměru za tyto chybějící dny o 11,7 %, a přitom ji měla snížit jen o 10,8%.
Žalovaná (stěžovatelka) proti rozsudku krajského soudu podala včas kasační stížnost. Namítla, že podle § 36 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění se výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku. Podle výpočtu krajského soudu měla být procentní výměra žalobkyně snížena pouze o 10,8 % výpočtového základu, patrně tedy 12 devadesátidenních období. To však činí pouze 1080 dnů. Žalobkyni ale z doby ode dne, od kterého jí byl přiznán starobní důchod, tj. od 16. 12. 2002, do dosažení důchodového věku, tj. do 1. 12. 2005, chybí 1081 kalendářních dnů. Jedním dnem tedy bylo započato další třinácté devadesátidenní období. Procentní výměru proto stěžovatelka správně snížila o 13 x 0,9 %, tj. o 11, 7 %, a rozsudek krajského soudu proto není správný.
Žalobkyně se ke kasační stížnosti nevyjádřila.
Z dávkového spisu vyplynulo, že žalobkyně dne 16. 9. 2002 podala žádost o přiznání starobního důchodu podle § 31 zákona o důchodovém pojištění; tento důchod jí byl přiznán ode dne 16. 12. 2002 ve výši 5446 Kč měsíčně. Výše základní výměry činila 1310 Kč a výše procentní výměry 4136 Kč. Výpočtový základ činil 10 134 Kč a byl vypočten z osobního vyměřovacího základu za roky 1986 -2001 ve výši 18 040 Kč. Procentní výměra ke dni vzniku nároku na
Nahrávám...
Nahrávám...