Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 191a ZP Pracovní volno za účelem dlouhodobé péče a v souvislosti s pobíráním dlouhodobého ošetřovného

1.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.1910001
§ 191a ZP Pracovní volno za účelem dlouhodobé péče a v souvislosti s pobíráním dlouhodobého ošetřovného

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 47 – návrat zaměstnance do práce po skončení překážky v práci

  • § 53 – zákaz výpovědi

  • § 191 – výčet základních důležitých osobních překážek v práci

  • § 191a – pracovní volno v souvislosti s poskytováním dlouhodobé péče jiné fyzické osobě

  • § 192 odst. 1 – poskytování náhrady mzdy (platu) v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance

  • § 206 odst. 1 a 2 – žádost o pracovní volno a prokázání překážky v práci

  • § 216 odst. 2 – co se pro účely dovolené (ne)považuje za výkon práce

  • § 219 odst. 2 – přerušení dovolené

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  • § 39 – důvody pro vznik nároku na ošetřovné

  • § 72a až § 72g – posuzování zdravotního stavu pro účely dlouhodobého ošetřovného

  • § 84 odst. 2 písm. u) – povinnost orgánu nemocenského pojištění oznámit zaměstnavateli, že pojištěnci nevznikl nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu, že nespadá do okruhu oprávněných osob

  • § 109 odst. 6 – uplatňování nároku na výplatu dlouhodobého ošetřovného

Komentář
Komentář

S účinností od 1. 6. 2018 přibylo do výčtu dávek nemocenského pojištění dlouhodobé ošetřovné. Zjednodušeně řečeno má nárok na tuto dávku pojištěnec, který splní podmínky dané zákonem o nemocenském pojištění (viz dále), bude pečovat o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nebude vykonávat v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance, ani osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou. Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů a výši této dávky zákon stanoví na 60% denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Aby mohl zaměstnanec dlouhodobě pečovat o jinou fyzickou osobu, tím spíše, že tato péče je definována jako celodenní, potřebuje být uvolněn z výkonu práce a za tímto účelem žádá zaměstnavatele o pracovní volno ve smyslu ustanovení § 206 odst. 1 ZP.

Do zákoníku práce bylo v této souvislosti doplněno nový § 191a. I přes nepříliš povedenou formulaci z něho lze dovodit, že pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna za účelem dlouhodobé péče ve vazbě na pobírání dlouhodobého ošetřovného, prokáže mu splnění zákonných podmínek a na straně zaměstnavatele nebudou existovat žádné vážné provozní důvody, které by tomu bránily, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci pracovní volno poskytnout (udělit mu písemně souhlas s nepřítomností v práci).

Prokázání podmínek

Protože pracovní volno ve smyslu § 191a ZP je vázáno na poskytování dlouhodobé péče za účelem pobírání dlouhodobého ošetřovného, půjde v daném případě o prokázání skutečností, které zakládají zaměstnanci právo na tuto dávku nemocenského pojištění, zejména pak toho, že:

 • existuje ošetřovaná osoba, která vyžaduje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí,

 • k této osobě má zaměstnanec zákonem požadovaný vztah a

 • ošetřovaná osoba udělila písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ze strany zaměstnance.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné podává zaměstnanec na předepsaném tiskopisu a prostřednictvím zaměstnavatele. Z tiskopisu lze vysledovat, kdo je ošetřovanou osobou, jaký k ní má zaměstnanec vztah a zdali s dlouhodobou péčí ze strany zaměstnance souhlasí. Dle § 84 odst. 2 písm. u) ZNP je povinností místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení oznámit zaměstnavateli, že pojištěnci (zaměstnanci) nevznikl nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu, že nespadá do okruhu oprávněných osob.

Za účelem prokázání práva na pracovní volno má velký význam též rozhodnutí ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzniku potřeby dlouhodobé péče. Součástí tohoto rozhodnutí je totiž díl, který je určen právě zaměstnanci jako ošetřující osobě, který potvrzuje vznik potřeby dlouhodobé péče a který zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli k nahlédnutí a případnému pořízení kopie.

Vážné provozní důvody

I když zaměstnanec splní podmínky pro vznik nároku na dlouhodobé ošetřovné a prokáže jejich existenci zaměstnavateli, neznamená to, že mu zaměstnavatel automaticky