dnes je 23.8.2019
Input:

§ 194 Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti

7.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.194
§ 194 Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

§ 194

Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193. Pro účely poskytování této náhrady platí pro zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem určit.

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 22-29 – kolektivní smlouva

  • § 34b odst. 1 – právo zaměstnance na přidělování práce stanovené týdenní pracovní doby

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 75-77 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

  • § 144 – splatnost a výplata odměny z dohody

  • § 301 písm. b) – povinnost využívat pracovní dobu

  • § 305 – vnitřní předpis

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

Komentář
Komentář

Vše, co bylo uvedeno o náhradě mzdy nebo platu v § 192 a 193, platí i pro náhradu odměny z dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, pokud byl zaměstnanci zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, která přísluší v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanci, který pro zaměstnavatele pracuje na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Protože však podle § 74 odst. 2 v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu (zaměstnanec tak může pracovat například podle potřeb zaměstnavatele), stanoví § 194, že pro účely poskytování náhrady odměny z dohody o pracovní činnosti platí pro zaměstnance zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem určit. Podle povahy a podmínek konkrétní dohody o pracovní činnosti, zejména s přihlédnutím k rozsahu sjednaných prací, sjednanému rozsahu pracovní doby a době, na kterou se dohoda uzavírá, kdy tato ujednání jsou povinnými náležitostmi této dohody, může jít o faktické, ale i fiktivní rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které nemusí odpovídat skutečnému průběhu vykonávaných prací, avšak podle něhož bude zaměstnanci v případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) poskytována náhrada odměny z dohody.

Je tedy zřejmě praktické učinit tento účelový rozvrh týdenní pracovní doby do směn součástí dohody o pracovní činnosti a vyloučit tak případné budoucí spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně tohoto rozvržení pracovní doby. Obdobně se postupuje u zaměstnance podle § 317 ZP, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává