dnes je 3.12.2023

Input:

§ 194 ZP Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti

13.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.8.194
§ 194 ZP Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 22–29 – kolektivní smlouva

  • § 34b odst. 1 – právo zaměstnance na přidělování práce stanovené týdenní pracovní doby

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 75–77 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

  • § 144 – splatnost a výplata odměny z dohody

  • § 192 a 193 – náhrady mzdy nebo platu

  • § 301 písm. b) – povinnost využívat pracovní dobu

  • § 305 – vnitřní předpis

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vše, co bylo uvedeno o náhradě mzdy nebo platu v § 192 a 193 ZP, platí i pro náhradu odměny z dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, pokud byl zaměstnanci zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, která přísluší v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanci, který pro zaměstnavatele pracuje na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Při poskytování náhrady odměny z dohody při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) se vychází z povinného písemného rozvrhu pracovní doby podle § 74 odst. 2 ZP, neboť v tomto ustanovení je v souladu se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii stanovena zaměstnavateli povinnost, a to z důvodu zajištění větší transparentnosti a předvídatelnosti těchto základních pracovněprávních vztahů, určit zaměstnanci písemně rozvrh pracovní doby a seznámit zaměstnance s rozvrhem či jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem dané směny nebo období, na které je pracovní doba rozvržena i v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Povinnost zaměstnavatele rozvrhovat předem pracovní dobu zaměstnance nebrání v aplikaci platných flexibilních forem rozvrhování pracovní doby, např. pružné rozvržení pracovní doby podle § 85 ZP, výkon práce z jiného dohodnutého místa, kdy si pracovní dobu zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem rozvrhuje podle § 317 odst. 4 ZP sám.

Zaměstnavatel musí v souladu s dobrými mravy a zákazem zneužití výkonu práva přihlížet při rozvrhování pracovní doby k tomu, v jakém rozsahu zaměstnanec obvykle konal práci v předchozím období, a nesmí obcházet zákon tím, že by zaměstnanci v případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní dobu úmyslně nerozvrhoval a vyloučil tak poskytování náhrady odměny z dohody zaměstnanci, který je účasten nemocenského pojištění.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Právní úprava reaguje na skutečnost, že podle nově vloženého § 7a ZNP jsou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce účastni pojištění, jestliže:

 • splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) ZNP a

 • byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Účast na pojištění je jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání dohody o pracovní činnosti, do nichž jim byl

Nejnavštěvovanější semináře
    Nahrávám...
    Nahrávám...