dnes je 20.2.2019
Input:

§ 203 ZP Jiné úkony v obecném zájmu

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.203
§ 203 ZP Jiné úkony v obecném zájmu

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 22–29 – kolektivní smlouva

  • § 47 – nástup zaměstnance zpět do práce mj. po skončení výkonu činnosti pro odborovou organizaci a povinnosti zaměstnavatele s tím spojené

  • § 200 – základní ustanovení o překážkách v práci z důvodu obecného zájmu

  • § 206 – společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

  • § 305 – vnitřní předpis

 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 82

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 55

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 62

Komentář
Komentář

Jiné úkony v obecném zájmu jsou překážkami v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Platí pro ně tedy základní ustanovení § 200 ZP o pracovním volnu a s tím spojené náhradě mzdy (platu) při překážkách v práci z důvodu obecného zájmu, stejně jako společné ustanovení § 206 ZP o překážkách v práci na straně zaměstnance, a to s určitými odchylkami. Upozornit lze zejména na následující:

 • Právo na pracovní volno zaměstnanec má a překážkou v práci na jeho straně to je, pokud nelze danou činnost provést mimo pracovní dobu. Objevují se případy, kdy zaměstnanci dané pravidlo nerespektují (např. při úvaze o tom, kdy půjdou darovat krev – viz Upozornění na možné chyby).

 • Pracovní volno přísluší zaměstnanci v nezbytně nutném rozsahu. U některých jiných úkonů v obecném zájmu je nicméně tato doba omezena maximální délkou (např. 5 pracovních dnů v kalendářním roce k účasti zaměstnance na školení pořádaném odborovou organizací, 12 pracovních dnů v kalendářním roce k činnosti zaměstnance při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti, nebo 3 týdny v kalendářním roce k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, pokud splňují zákonem nastavené podmínky).

 • Za dobu čerpání pracovního volna nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, ledaže právní předpis či vnitřní předpis zaměstnavatele stanoví jinak, nebo je takové právo dohodnuto (se zaměstnancem samotným, nebo v kolektivní smlouvě). U jiných úkonů v obecném zájmu je tomu často právě tak – náhrada mzdy nebo platu náleží zaměstnanci za dobu čerpání pracovního volna spojeného např. s výkonem funkce člena orgánu odborové organizace, činností dárce při odběru krve nebo jiných biologických materiálů nebo výkonem funkce člena okrskové volební komise. Pokud byl přitom zaměstnanec uvolněn ze zaměstnání podle zvláštního právního předpisu, platí pravidlo obsažené v § 206 odst. 3 ZP o refundaci vyplacené náhrady mzdy nebo platu (blíže viz komentář k tomuto ustanovení).

Za jiné úkony v obecném zájmu jsou konkrétní případy označeny buď přímo zákoníkem práce, nebo je stanoví zvláštní právní předpis (na některé z nich odkazuje komentované ustanovení v poznámce pod čarou). V dalším textu jsou podrobněji rozebrány některé z nich.

Výkon funkce člena orgánu odborové organizace a jiná odborová činnost

Je třeba zásadně rozlišovat mezi dvěma překážkami v práci z důvodu obecného zájmu, které jsou vázány na činnost v odborové organizaci. Ta první [ dle § 203 odst. 2 písm. a) bod 1] spočívá ve výkonu funkce člena orgánu odborové organizace (zpravidla předsedy závodního výboru) a je spojena s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, kdežto ta druhá je naplněna jinou odborovou činností, která zaměstnavatelem placená není [ dle § 203 odst. 2 písm. b) ZP ].

V praxi se objevují občas potíže s určením, které konkrétní činnosti člena (orgánu) odborové organizace jsou spojeny s pracovním volnem placeným, a jde tedy o „výkon funkce”, a ke kterým poskytuje zaměstnavatel pracovní volno bez náhrady příjmu, protože jsou zahrnuty mezi „jinou odborovou činnost” (zákon sám zde zmiňuje toliko účast na schůzích, konferencích nebo sjezdech). Dle stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů je nutné § 203 odst. 2 písm. a) bod 1 o právu zaměstnance na placené pracovní volno k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace vykládat spíše restriktivně a s přihlédnutím k účelu pracovního volna a k tomu, že jde o pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Činností ve smyslu citovaného ustanovení lze podle AKV rozumět pouze ty činnosti, při nichž zaměstnanec jako člen orgánu odborové organizace plní její zákonnou působnost v rámci daného zaměstnavatele. Typicky jde o účast zaměstnance na kolektivním vyjednávání a příprava na ně, přenos informací od zaměstnavatele směrem k zaměstnancům, šetření a projednávání pracovních úrazů, projednávání vnitřních předpisů, účast na jednání s vedoucími zaměstnanci, které se týká zaměstnaneckých otázek, projednávání výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru apod.

Naopak výše uvedenému rámci nelze podřadit např. činnost zaměstnance jako člena odborové organizace na přípravě vydání interního časopisu, vkládání obsahu na webové stránky nebo intranet odborové organizace, účast na jednáních orgánů odborového svazu a cesta k nim, vyřizování elektronické pošty se zaměstnanci coby členy odborové organizace, telefonáty na ústředí apod. Tyto činnosti jsou totiž fakticky vykonávány ve vztahu k jinému subjektu (např. ve vztahu k odborovému svazu), nebo jde o činnosti, které nejsou plněním role orgánu odborové organizace směrem k zaměstnavateli podle zákoníku práce. V těchto případech by zaměstnanci vzniklo právo pouze na pracovní volno ve smyslu § 203 odst. 2 písm. b) ZP bez práva na náhradu mzdy nebo platu.

Řešením je, aby si sociální partneři vymezili rámec takové činnosti v kolektivní smlouvě, a bylo tak dopředu patrné, pod kterou z výše popsaných variant bude ta která činnost spadat.

Darování krve a aferéza

K činnosti dárce při odběru krve a při aferéze (jde o metodu umožňující odběr různých složek krve, např. krevních destiček, krevní plazmy nebo bílých krvinek) přísluší zaměstnanci pracovní volno za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz