dnes je 20.2.2019
Input:

§ 214 ZP Dovolená za odpracované dny

18.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.214
§ 214 ZP Dovolená za odpracované dny

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 78 odst. 1 písm. c) – definice směny

  • § 195 – mateřská dovolená

  • § 196 – rodičovská dovolená

  • § 212 odst. 1 – odpracovaný den

  • § 216 – výklad pojmů pro účely dovolené

  • § 217 – čerpání dovolené

  • § 218 – čerpání dovolené

  • § 223 odst. 5 – krácení dovolené

  • § 348 – doby považované za výkon práce

Komentář
Komentář

Dovolená za odpracované dny

Dovolená za odpracované dny je posledním druhem dovolené, který byl v minulosti upraven. Právo na ni vzniká na základě zákoníku práce pouze zaměstnancům v pracovním poměru. Zaměstnanci, kteří práce konají na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, právo na tuto dovolenou nemají, není však vyloučeno ji sjednat, případně stanovit ve vnitřním předpisu. Smyslem doplnění právní úpravy o tento druh dovolené bylo, aby každý zaměstnanec v pracovním poměru, pokud odpracuje daný počet směn (21), které odpovídají průměrnému počtu pracovních dnů v měsíci, měl právo na dovolenou. I právo na dovolenou za odpracované dny je právem, které se zjišťuje ve vztahu ke kalendářnímu roku. Zákoník práce dává přednost tomu, aby dovolená byla především pokytována podle § 212 ZP. Podmínkou vzniku nároku na tuto dovolenou je však odpracování alespoň 60 dnů. Pokud zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část nevzniklo, protože zaměstnanec nekonal u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, musí zaměstnavatel zkoumat, zda zaměstnanec nesplnil podmínku vzniku práva na dovolenou za odpracované dny. Touto podmínkou je odpracování alespoň 21 dnů. Zaměstnanci přísluší za každých celých 21 odpracovaných dnů dovolená v délce 1/12 dovolené. Pokud zaměstnanec počtu 21 nedosáhne, právo na dovolenou mu nevzniká. Menší počet dnů než 21 nemá pro účely dovolené žádný význam.

Dovolená za odpracované dny může příslušet zaměstnanci v maximálním rozsahu 2/12. Jakmile zaměstnanec odpracuje alespoň 60 dnů, vznikne mu právo na dovolenou podle § 212 ZP. Zaměstnanci dovolená za odpracované dny nemůže příslušet vedle dovolené podle § 212 ZP, protože buď odpracuje 60 dnů a splní podmínku práva na dovolenou za kalendářní rok, anebo 60 dnů nesplní a vznikne mu právo na dovolenou za odpracované dny podle § 214 ZP.

I pro účely dovolené za odpracované dny se za odpracovaný den považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, např. zaměstnanec, jehož směna je dlouhá 8 hodin, odpracuje převážnou část své směny, pokud odpracuje více než 4 hodiny. Pokud by jeho směna činila 4 hodiny, převážnou část své směny odpracuje, přesáhne-li 2 hodiny.

Právo na dovolenou za odpracované dny vzniká převážně zaměstnancům, kteří mají sjednán pracovní poměr na dobu určitou v délce několika měsíců, příp. mají podle § 80 ZP sjednánu kratší pracovní dobu, a to např. i tak, že každý týden odpracují pouze 1 směnu. Objektivně tak ani požadovaný počet směn v kalendářním roce nemohou naplnit. Není ale vyloučeno, aby právo na dovolenou za odpracované dny vzniklo i v pracovním poměru, který trvá po celý kalendářní rok. K tomu dojde v tom případě, že zaměstnanec má dlouhodobou překážku v práci, která se pro účely dovolené neposuzuje jako výkon práce. Často se jedná o dlouhodobou pracovní neschopnost z obecných příčin anebo o čerpání rodičovské dovolené. Ani jedna z těchto překážek se pro účely dovolené nepovažuje za výkon práce, zaměstnanec proto touto dobou nemůže plnit podmínky nutné pro vznik práva, kterými je zákonem stanovení počet odpracovaných směn. Může se ale stát, že zaměstnanec je v pracovní neschopnosti až od března, v lednu a únoru práci konal a odpracoval např. 40 směn. V tom případě mu vzniká právo na dovolenou za kalendářní rok alespoň v rozsahu 1/12 dovolené podle § 214 ZP za odpracované dny.

Dovolená přísluší za každých 21 odpracovaných dní v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok. Výměra pro výměru dovolené vychází z práva na dovolenou, která je stanovena v § 213 odst. 1 ZP v rozsahu nejméně 4 týdny v kalendářním roce. V případě, že je dovolená u zaměstnavatele prodloužena v kolektivní smlouvě nebo je stanovena ve vyšším rozsahu, vychází se při výpočtu 1/12 z takto stanoveného rozsahu. 1/12 dovolené u zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP se počítá ze zákoníkem práce stanovených 5 týdnů. Stejná zásada platí i pro

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz