Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 216 Obecná ustanovení o dovolené

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.216
§ 216 Obecná ustanovení o dovolené

JUDr. Hana d´Ambrosová

Úplné znění

HLAVA IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ

Díl 1
Obecné ustanovení

§ 216

 1. (1) Za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli.
 2. (2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
 3. (3) Pro zjištění, zda jsou splněny podmínky vzniku práva na dovolenou, se posuzuje zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, jako by v kalendářním týdnu pracoval 5 pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu; to platí i pro účely krácení dovolené, s výjimkou neomluvené nepřítomnosti v práci.
 4. (4) Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 195 – mateřská dovolená

  • § 196 – rodičovská dovolená

  • § 363 odst. 2 – ustanovení, od kterých není možné se odchýlit

  • § 366 – pracovní úraz a nemoc z povolání

Komentář
Komentář

Zaokrouhlování poměrné části dovolené, pokud činí necelý den, zůstalo zachováno i přesto, že v praxi způsobuje jeho aplikace problémy. Platí tedy, že poměrná část dovolené se zaokrouhlí vždy na půlden.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou
Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Po věcné stránce právní úprava dovolené za odpracované dny nezaznamenala změnu, pouze byla zpřesněna dosavadní dikce tím, že:

 • byla vypuštěna definice