dnes je 18.7.2024

Input:

č. 293/2004 Sb. NSS, Azyl: k pojmu „odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy“; azylové důvody u nezletilého; opatrovník nezletilého žadatele o azyl

č. 293/2004 Sb. NSS
Azyl: k pojmu „odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy“; azylové důvody u nezletilého; opatrovník nezletilého žadatele o azyl
k § 12 písm. b) a § 89 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
ke čl. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, přijaté dne 28. července 1951 v Ženevě, jejíž český překlad a český překlad Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků, přijatého dne 31. ledna 1967 v New Yorku, byl vyhlášen sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993
ke čl. 3 bodu 2 a čl. 5 Úmluvy o právech dítěte, přijaté dne 20. listopadu 1989 v New Yorku, jejíž český překlad byl vyhlášen sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.
I. Pojmy „odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy“ [§ 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu] a „obava před pronásledováním z důvodů rasových“ (Úmluva o právním postavení uprchlíků, publikovaná pod č. 208/1993 Sb.) je třeba pokládat za synonyma
II. I u nezletilého žadatele o udělení azylu ve věku necelých tří let, který se narodil již na území České republiky, lze obecně připustit možnost existence důvodů zakládajících právo na udělení azylu a spočívajících v odůvodněném strachu z pronásledování z důvodu rasy ve státě, jehož občanství má nezletilý žadatel o azyl (§ 12 zákona o azylu).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2004, čj. 10 Az 120/2003-55)
Věc: Nezletilý Kristián C. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o azyl.

Žalovaný dne 14. 2. 2003 žalobci neudělil azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, s tím, že se na něho nevztahuje ani překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že žalovaný, vycházeje ze zpráv Ministerstva zahraničí USA, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a ČTK o situaci na Ukrajině v oblasti lidských práv, neshledal, že důvody, které vedly žalobce k podání žádosti o azyl (obava jeho matky, aby žalobce nepociťoval rasovou diskriminaci v zemi původu - na Ukrajině), nelze považovat za důvod pro udělení azylu ve smyslu zákona o azylu.
Žalobce rozhodnutí v celém rozsahu napadl žalobou u Městského soudu v Praze; namítal jeho nezákonnost způsobenou tím, že žalovaný nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci a v důsledku toho nesprávně právně posoudil žádost o azyl. Důkazy, které shromáždil, nebyly úplné, a žalovaný tak nemohl řádně posoudit potřebné skutkové a právní otázky.
Ze správního spisu vyplývá, že se žalobce narodil již na území České republiky poté, kdy jeho rodiče opustili Ukrajinu. Důvod jeho žádosti je týž jako důvod jeho rodičů, tj. diskriminace rodiny pro černou pleť jeho matky.
Při ústním jednání soudu poukázal žalobcův právní zástupce na rozdílnost definice uprchlíka podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků a azylanta podle zákona o azylu. Dále upozornil na to, že ač zákon o azylu neukládá povinnost ustanovit k ochraně práv nezletilého žadatele o azyl, který se na území ČR zdržuje se svým zákonným
Nahrávám...
Nahrávám...