dnes je 24.7.2024

Input:

č. 295/2004 Sb. NSS, Poskytování dotací

č. 295/2004 Sb. NSS
Poskytování dotací
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 14 a § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
k § 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (v textu též „zákon o zemědělství“)
k § 1, § 2 a § 6 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy
k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
I. Na poskytnutí vyrovnávacího příspěvku dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., který je jednou z forem dotace, má právnická osoba při splnění stanovených kritérií právní nárok (§ 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, § 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 505/2000 Sb.).
II. Na vydání rozhodnutí o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel), avšak řízení o odnětí tohoto příspěvku již probíhá podle obecných předpisů o správním řízení (§ 15 odst. 1 a 2 téhož zákona).
III. Doplňující rozhodnutí Ministerstva zemědělství vydané podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým byla žadateli o vyrovnávací příspěvek -právnické osobě stanovena jeho konečná sazba ve výši 0,00 Kč přesto, že předchozím rozhodnutím Ministerstva zemědělství jí byl vyrovnávací příspěvek poskytnut v konkrétním rozmezí, je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, neboť je rozporuplné [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2004, čj. 6 A 6/2002-65)
Věc: Družstvo L. v S. proti Ministerstvu zemědělství o dotaci a vyrovnávací příspěvek.

Rozhodnutím ze dne 29. 6. 2001 žalovaný poskytl žalobci jednak vyrovnávací příspěvek ve výši od 5 613 457 Kč do 8 493 530 Kč (v rámci programu pomoci méně příznivým oblastem), jednak dotaci ve výši 8 387 893 Kč (v rámci agroenvironmentálního programu); v rozhodnutí rovněž uvedl, že případné zálohy a konečná výše sazby vyrovnávacího příspěvku budou stanoveny dodatečně. Dne 9. 7. 2001 žalovaný toto rozhodnutí doplnil poprvé, výši zálohy na vyrovnávací příspěvek stanovil v částce 5 613 457 Kč a výši zálohy na dotaci stanovil v částce 5 032 735 Kč.
Rozhodnutím ze dne 27. 11. 2001 pak žalovaný své původní rozhodnutí ze dne 29. 6. 2001 doplnil podruhé, a to tak, že určil konečné sazby a vyplacené částky pro jednotlivé programy (celková výše vyrovnávacího příspěvku je 0,00 Kč a celková výše dotace je 8 387 893 Kč). Žalovaný dále v rozhodnutí po žalobci žádal vrácení částky 2 258 299 Kč (neboť záloha na vyrovnávací příspěvek a na dotaci činila 10 646 192 Kč) a současně určil, že sám má žalobci doplatit částku 0,00 Kč.
Žalobce se proti rozhodnutí ze dne 27. 11. 2001 ohradil a podal žalobu u Vrchního soudu v Praze. Žalobce zdůrazňoval, že napadené rozhodnutí žalovaného je ve správním soudnictví přezkoumatelné. Pokud ze zpochybněného rozhodnutí vyplývá, že vyrovnávací příspěvek činí 0,00 Kč, pak je jeho obsah v rozporu s rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 6. 2001, jímž byla žalobci přiznána dotace i
Nahrávám...
Nahrávám...