dnes je 22.2.2024

Input:

§ 330-333 ZP Zánik práva

17.8.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.13.330
§ 330-333 ZP Zánik práva

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 18–20 – některá ustanovení o právním jednání

  • § 39 – pracovní poměr na dobu určitou

  • § 58 – lhůta ke zrušení pracovního poměru pro porušení povinností

  • § 59 – lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

  • § 72 – uplatnění žaloby pro neplatnost rozvázání pracovního poměru

  • § 315 – žaloba pro nesouhlas s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku

  • § 339a odst. 1 – výpověď v souvislosti s přechodem práv

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • § 629 a násl. – promlčení a prekluze

  • § 1798 a násl. – adhezní smlouvy

Promlčení obecně upravují § 629 a 630 NOZ. K zániku práva, nebylo-li ve stanovené lhůtě vykonáno, dochází jen v případech § 39 odst. 4, § 57 až 59, § 72, § 315 a § 339a odst. 1 ZP.

V § 331 se zákoník práce již v minulosti vrátil k osvědčené úpravě o nevrácení neprávem vyplacených částek v případě dobré víry zaměstnance a rovněž již dříve byl zrušen celý § 332 z důvodu podpůrné působnosti občanského zákoníku.

Zákoník práce obsahuje ve svém ustanovení § 333 vlastní právní úpravu běhu dob, nicméně na běh lhůt se plně použije občanskoprávní úprava. Soudní judikatura přitom dovodila, že se to týká i prekluzivních lhůt uvedených v ZP, typicky lhůty v délce 2 měsíců dle ustanovení § 72 ZP, v níž může zaměstnavatel nebo zaměstnanec napadnout žalobou neplatnost rozvázání pracovního poměru. Protože v některých případech může být běh lhůty přerušen a po odpadnutí příslušné překážky jejího běhu zákon dovozuje, že běží ještě po určitou minimální délku (obecně 6 měsíců), mohlo by to mít v pracovněprávních vztazích neblahé důsledky (prodloužení lhůty by bylo delší než původní délka lhůty samotné).

Nové ustanovení § 332 proto koriguje použití občanskoprávní úpravy pravidlem, že nastane-li překážka, pro kterou lhůta stanovená zákoníkem práce neběží, nemá to vliv na její původní délku. Zbývá-li však po odpadnutí překážky méně než 5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.

Adhezní smlouvy

V souvislosti s rekodifikací občanského práva je třeba upozornit na úpravu adhezních smluv v § 1798 a násl. NOZ, která významně posiluje ochranu zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu. Smlouva uzavřená adhezním způsobem je smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, a také pokud byl použit smluvní formulář nebo jiný podobný

Nahrávám...
Nahrávám...