dnes je 22.2.2024

Input:

§ 330-333 ZP Zánik práva

25.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.13.330
§ 330-333 ZP Zánik práva

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – subsidiarita aplikace občanského zákoníku

  • § 18–20 – některá ustanovení o právním jednání

  • § 39 – pracovní poměr na dobu určitou

  • § 52 písm. h) – výpověď z důvodu zvlášť hrubým způsobem porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a

  • § 58 – okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení povinností

  • § 59 – okamžité zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

  • § 72 – uplatnění žaloby pro neplatnost rozvázání pracovního poměru

  • § 315 – žaloba pro nesouhlas s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku

  • § 339a odst. 1 – výpověď v souvislosti s přechodem práv

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • § 621 a § 629 a násl. – promlčení a prekluze

  • § 1798 a násl. – adhezní smlouvy

  • § 2991 až 3005 – bezdůvodné obohacení

Promlčení obecně upravují § 629 a 630 OZ. K zániku práva, nebylo-li ve stanovené lhůtě vykonáno, však dochází podle § 330 ZP jen v případech § 39 odst. 5, § 57 až 59, § 72, § 315, § 324a odst. 3 a § 339a odst. 1 ZP.

V § 331 se zákoník práce již v minulosti vrátil k osvědčené úpravě o nevrácení neprávem vyplacených částek v případě dobré víry zaměstnance.

Zákoník práce obsahuje ve svém § 333 vlastní právní úpravu běhu dob, nicméně na běh lhůt se použije občanskoprávní úprava. Soudní judikatura přitom dovodila, že se to týká i prekluzivních lhůt uvedených v ZP, typicky lhůty v délce 2 měsíců dle § 72 ZP, v níž může zaměstnavatel nebo zaměstnanec napadnout žalobou neplatnost rozvázání pracovního poměru. Protože v některých případech může být běh lhůty přerušen a po odpadnutí příslušné překážky jejího běhu zákon dovozuje, že běží ještě po určitou minimální délku (obecně 6 měsíců), mohlo by to mít v pracovněprávních vztazích neblahé důsledky (prodloužení lhůty by bylo delší než původní délka lhůty samotné).

Ustanovení § 332 proto koriguje použití občanskoprávní úpravy pravidlem, že nastane-li překážka, pro kterou lhůta stanovená zákoníkem práce neběží, nemá to vliv na její původní délku. Zbývá-li však po odpadnutí překážky méně než 5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.

Adhezní smlouvy

V souvislosti se subsidiaritou občanského práva je třeba upozornit na úpravu adhezních smluv v § 1798 a násl. OZ, která významně posiluje ochranu zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu. Smlouva uzavřená adhezním způsobem je smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, a také pokud byl použit smluvní formulář nebo jiný podobný prostředek, nebo se odkazuje na podmínky uvedené mimo smlouvu (doložka ve smlouvě) a slabší smluvní strana nemůže z důvodu svého nerovného postavení obsah smlouvy ovlivnit. Taková smlouva je platná jen tehdy, pokud slabší strana se smlouvou (a zejména s jejím obsahem) byla seznámena nebo se prokáže, že její obsah

Nahrávám...
Nahrávám...