dnes je 21.9.2020

Input:

§ 334 ZP Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

12.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.334
§ 334 ZP Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

    • § 48 – doručování advokátům

Komentář

Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených tímto právním předpisem v ustanovení § 334 odst. 1.

Písemnost

Pojem „písemnost” je v dalších ustanoveních zákoníku práce používán jako legislativní zkratka pro:

  1. písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  2. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance,
  3. důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4 ZP) nebo platový výměr (§ 136 ZP), a
  4. záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 192 odst. 6 ZP).

Doručení do vlastních rukou

Ve vztahu ke zmíněným písemnostem stanoví zákoník práce základní pravidlo, že musejí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. Za tímto účelem pak „nabízí” jednotlivé způsoby doručení. Zaměstnavatel tak může využít následujících způsobů doručení:

  • osobně,

  • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

V této souvislosti nutno ale poznamenat, že posledně uvedenou možnost spojuje zákoník práce ve svém ustanovení § 334 odst. 2 ZP s dodatkem, že předchozích způsobů doručení nebylo možné využít. To znamená, že zaměstnavatel by se měl v prvé řadě pokusit o doručení písemnosti zaměstnanci osobně, popř. prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a teprve poté volit způsob doručení skrze provozovatele poštovních služeb. S ohledem na praktické dopady doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb to nelze než doporučit.

Osobní doručení

Pokud jde o osobní doručení (o dalších způsobech doručování je pojednáno samostatně), písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci na pracovišti, v jeho bytě nebo na jakémkoliv místě, kde bude zaměstnanec zastižen. Při osobním doručení je vhodné nechat si od zaměstnance podpisem potvrdit převzetí písemnosti, resp. zajistit svědky pro případ, že zaměstnanec dotčenou písemnost převzít odmítne. I tímto okamžikem totiž nastávají v souladu s ustanovením § 334 odst. 3 ZP účinky doručení.

Doručování advokátům

V obecném ustanovení se zákoník práce zmiňuje ještě o případném doručování advokátům. Odkazuje v této souvislosti na ustanovení § 48 OSŘ. Dle tohoto ustanovení mj. platí, že písemnost určenou advokátu za něj mohou přijmout také jeho advokátní koncipienti, jiní jeho zaměstnanci, jakož i jiné fyzické osoby, které k tomu advokát zmocnil. Vykonává-li advokát advokacii společně s jinými advokáty, mohou za něj tuto písemnost přijmout též tito advokáti, jejich advokátní koncipienti nebo jiní jejich zaměstnanci. Jestliže advokát vykonává advokacii jako společník obchodní společnosti, mohou za něj tuto písemnost přijmout rovněž ostatní společníci této společnosti, advokátní koncipienti nebo jiní její zaměstnanci.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2007

Zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 věnuje doručování písemností zaměstnanci ze strany zaměstnavatele mnohem větší pozornost než právní úprava předchozí. Povinnost doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance vztáhl výslovně rovněž na důležité písemnosti týkající se odměňování (mzdový a platový výměr) a zcela nově upravuje možnost doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Jak je ale uvedeno v dalších kapitolách, ne všechny změny lze považovat za změny k lepšímu.

Při doručování písemností zaměstnanci osobně je třeba pamatovat na variantu, že zaměstnanec může písemnost odmítnout převzít. Přítomnost svědků a jejich písemné potvrzení, že se tak stalo, usnadní zaměstnavateli důkazní situaci při prokazování, že písemnost byla skutečně doručena.

Judikatura

NS ČR 6 Cz 35/81

Převzala-li zásilku určenou do vlastních rukou zaměstnance jiná osoba než zaměstnanec, nebyla tím splněna povinnost