dnes je 21.9.2020

Input:

§ 337 ZP Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.337
§ 337 ZP Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 6 odst. 2 – definice uznávaného elektronického podpisu

    • § 9 odst. 2 – definice uznávané elektronické pečetě

Zákoník práce vychází z toho, že písemnost určenou zaměstnavateli doručuje zaměstnanec zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Pokud o to zaměstnanec požádá (a v případech týkajících se zejména rozvázání pracovního poměru je to záhodno), je zaměstnavatel povinen mu doručení písemnosti písemně potvrdit. Dle ustanovení § 337 odst. 3 ZP je doručení písemnosti určené zaměstnavateli splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal.

Odmítnutí převzetí

Pokud by snad písemnost zaměstnavatel odmítl převzít, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě svého sídla nebo v místě svého podnikání, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.

Doručování elektronickou cestou

Ačkoliv tímto způsobem bude ze strany zaměstnance doručováno minimálně, je přípustné též doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. O uznávaném elektronickém podpisu, podmínkách a účincích doručení platí to, co je popsáno v komentáři k ustanovení § 335 ZP u doručování elektronickou cestou zaměstnanci.

Zákoník práce zmiňuje nicméně v této souvislosti též možnost zaměstnavatele potvrdit zaměstnanci převzetí písemnosti v elektronické podobě datovou zprávou zapečetěnou uznávanou elektronickou pečetí. Elektronická pečeť je právním předpisem EU definována jako „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena s cílem zaručit jejich původ a integritu”. Parametr uznávané elektronické pečetě spatřuje český zákon v tom, že jde o zaručenou elektronickou pečeť založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť nebo o kvalifikovanou elektronickou pečeť. Platí přitom téměř shodné podmínky, jak byly zmíněny pro zaručený (kvalifikovaný) elektronický podpis v komentáři k ustanovení § 335 ZP.

Doručování datovou schránkou

Zákoník práce nabízí zaměstnanci možnost doručit zaměstnavateli písemnost též prostřednictvím datové schránky (k vymezení datové schránky a dalším souvislostem viz komentář k ustanovení § 335a ZP). Na rozdíl od doručování písemností tímto způsobem směrem k zaměstnanci stačí v tomto případě souhlas zaměstnavatele i v jiné než písemné podobě a datová zpráva je doručena již dnem jejího dodání do datové schránky zaměstnavatele (nikoliv až dnem, kdy se zaměstnavatel do datové schránky přihlásí).

Doručování poštou

O doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se zákoník práce v této souvislosti vůbec nezmiňuje. Jak ale vyplývá ze soudní judikatury, písemnost je v tomto případě zaměstnavateli doručena, jakmile se dostala do sféry jeho dispozice a měl tedy možnost seznámit se s jejím obsahem. Neplatí analogie uplynutí úložní lhůty 15 kalendářních dnů ve smyslu ustanovení § 336 odst. 4 ZP při doručování písemností zaměstnanci.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2007

Na rozdíl od předchozího zákoníku práce, který doručování písemností od zaměstnance směrem k zaměstnavateli neupravoval vůbec, zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 se této oblasti již věnuje, a to v ustanovení § 337.

Od 1. 7. 2012

Změnou zákona o elektronickém podpisu došlo ke změně zákoníku práce (novela publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2012). Elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu byl jako pojem nahrazen uznávaným elektronickým podpisem a elektronická značka založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu