dnes je 9.12.2019
Input:

§ 349-350a ZP Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.349
§ 349–350a ZP Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Vladimír Treybal

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – podpůrné použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

  • § 144a – zákazy použití některých občanskoprávních institutů v oblasti odměňování

  • § 310 odst. 3 – smluvní pokuta sjednaná v konkurenční doložce

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • § 9 odst. 2 – odkaz na úpravu soukromých práv a povinností jinými právními předpisy

  • § 1310 odst. 2 a § 1311 odst. 1 – některá ustanovení o zástavním právu

  • § 1395 až 1399 – zadržovací právo

  • § 1872 a násl. – plnění povinnosti společně a nerozdílně

  • § 1879 a násl. – postoupení pohledávky

  • § 1888 a násl. – převzetí dluhu

  • § 1895 a násl. – postoupení smlouvy

  • § 2012 – zástavní právo jako druh jistoty

  • § 2048 a násl. – smluvní pokuta

Komentář
Komentář

§ 349 a § 350

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nejen obecně závazné právní předpisy, ale i normy, stavební předpisy, dopravní předpisy a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a přípravky a jinými látkami škodícími zdraví. Předpokladem je, že tyto předpisy konkrétně upravují jednotlivé případy. Za závazný může být též považován konkrétní pokyn vydaný nadřízeným zaměstnancem, který se týká podřízených zaměstnanců. Pokyn, který je vydán všeobecně nebo byl vydán za jiným účelem (například v zájmu vyšší kvality výrobků), není pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ustanovením na pracovní místo se např. pro účely § 113 odst. 2 a § 122 odst. 2 ZP rozumí ve vztahu k zaměstnavateli sjednání pracovní smlouvy nebo jmenování. Osamělými se rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s manželem nebo s partnerem.

Přesto, že způsobilost k právním úkonům v pracovněprávních vztazích vzniká 15. rokem věku, je nezbytné v pracovněprávních vztazích respektovat – jako zvlášť chráněnou – kategorii mladistvých zaměstnanců.

Mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let. Karanténou je pak ochranné opatření nařízené orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 347 odst. 4 ZP se pro účely zákoníku práce karanténou rozumějí též mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami a o zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku, brání-li tyto zákazy, omezení nebo nařízení zaměstnanci ve výkonu práce. Za karanténu se považuje rovněž izolace.

§ 350a

S účinností od 1. 1. 2012 zákoník práce v nově vloženém § 350a definuje týden obecně pro všechna ustanovení zákoníku práce, pokud tento pojem použijí. Týdnem se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. Pojem týdne se v zákoníku práce používá především v části